SlimPRV - O produktu

Informační systém SlimPRV byl vyvinut jako komplexní řešení problematiky řízení a evidence provozů průmyslových firem. Systém váže na ekonomický systém SlimOffice, v němž jsou řešeny obecné systémy jako účetnictví či fakturace. Ve SlimPRV se zaměřujeme především na sledování průběhu zakázky výrobou, plánování na jednotlivé činnosti ve vztahu k zakázce jako celku, možnosti kalkulace a vyhodnocení skutečných nákladů na jednotlivé zakázky. Celý systém umožňuje sledování zakázky od prvého kontaktu se zákazníkem, přes vytvoření kalkulace a nabídkového listu v různých technologických a množstevních variantách, zaznamenání údajů o objednávce, vytvoření kupní smlouvy, rozepsání a zaplánování na jednotlivé stroje s automatickým vytvořením požadavku na výdej základních surovin, sledování a vyhodnocení plnění jednotlivých činností a celkové nákladovosti zakázky až po vytvoření dodacího listu a faktury se zaúčtováním do ekonomiky. 

SlimPRV

Bezpečnost

Jedním z hlavních kritérií při tvorbě systému bylo zabezpečení přístupů k jednotlivým úrovním programů a dat. To je zajištěno vytvořením jednoznačného konta pro každého uživatele a přidělení individuálních práv přístupu do menu a k tabulkám. Dále byl vytvořen systém individuálního přístupu k položkám či parametrům tam, kde toto bylo vyžadováno. S každou změnou, kterou daný uživatel provedl, dochází jednak k zaznamenání datumu, času a kódu uživatele k příslušné položce, jednak je volitelně s každým záznamem vytvářena změnová věta, takže je kdykoliv možno vysledovat kompletní historii tvorby dat. 

Systémové a technologické vazby

Systém plně respektuje a využívá možnosti nových technologií a to především systémových funkcí řešení platformy Windows. Dále je připraven na propojení s technologickými celky výroby s možností automatického sběru dat, popřípadě přímého zasílání dat do těchto zařízení. S těmito vlastnostmi souvisí i připravenost elektronické identifikace ať již pomocí čárových kódů, RFID smyček či čipů. Toto vše dává možnosti pro operativní řízení a sledování výroby v reálném čase. 

Intuitivní ovládání

Dalším významným kritériem byla jednotnost ovládání. Veškeré pořízení dat, jejich zpracování, popřípadě výstupy byly tvořeny na základě jednotné metodiky, přičemž ovládací prvky jsou popsány na obrazovce, popřípadě je možno použít interaktivní nápovědy. Ovládání systému vychází z obecných pravidel systému Windows se zachováním možnosti ovládání pomocí klávesnice (většinu úkonů je možno provést stlačením určité kombinace kláves klávesnice). Pro uživatele není problémem po zvládnutí ovládání jednoho modulu naučit se ovládat modul jiný.  

Modulárnost, jazyková přizpůsobivost a flexibilita

Systém není uzavřený jednolitý masiv, ale sestává z mnoha samostatných modulů, které jsou vzájemně provázány, ale přesto mohou pracovat samostatně. Zákazník sám určí, uspořádání jednotlivých částí systému, jeho sestavení do menu, popřípadě sám navrhne výstupní sestavy. Systém umožňuje volání aplikací třetích stran (při dodržení vnitřních zásad systému a aplikace a operačního systému Windows). Nezanedbatelnou výhodou je i snadná jazyková lokalizace, která vychází z možnosti definovat různé jazykové vrstvy. Ze stejného základu vychází i snadná uživatelská modifikovatelnost zobrazovaných polí a to jak definice jejich popisu, ale i úpravy formátu a případného skrývání. 

Provázanost jednotlivých modulů

Hlavní síla systému však spočívá právě ve vzájemné provázanosti jednotlivých modulů. V takovémto systému je pak možno podmínit jeden krok krokem předchozím, vysledovat např. kompletní náklady na konkrétní zakázku popřípadě provádět nepřeberné množství analýz na základě různých kritérií. Nad systémem je možno vystavět datový sklad, datové kostky a následně využít těžení dat ve formě reportovacích nástrojů MS SQL serveru, popřípadě tyto prezentovat na portál intranetového řešení. 

Komplexní zpracování a evidence

Systém řeší komplexně evidenci, zpracování a vyhodnocování dat z hlediska potřeb evidence a řízení podniku. V systému je možné sledovat vývoj konkrétní zakázky od prvé návštěvy zákazníka, přes kalkulaci, uzavření kupní smlouvy, průchod zakázky výrobou až po odvádění, expedici, fakturaci s následným zaúčtováním do systému ekonomických informací, kde je opět možno směrovat doklady na konkrétní zakázku, tisknout pohledávky včetně vývoje pohledávek a to jak po jednotlivých dokladech, tak sumárně či s různými výběry (dle objemu, zprostředkovatele apod.). Systém je otevřený z hlediska vzdáleného pořízení dat, jejich zobrazení a případných promítnutí do analýz prezentovaných na portále.

Vyhodnocení nákladů na konkrétní zakázku

Hlavním efektem je pak vyhodnocení nákladů na jednotlivé zakázky s následným porovnáním plánovaných nákladů z kalkulace. Takto lze hodnotit jak jednotlivé zakázky, ale i konkrétní zákazníky jako celek, popřípadě jednotlivé obchodníky či zprostředkovatele, případně jednotlivé druhy výroby.