Novinky v programu SlimOffice 4.2 (build 8640 - 8800)

Dne 4.9.2012 byla zveřejněna nová aktualizace programu SlimOffice 4.2 (8800), která je k dispozici v sekci SlimOffice -> Ke stažení. Aktualizace obsahuje tyto novinky a změny:

Účetnictví

 • Tiskové sestavy Saldo ke dni – upraveno řazení dle párového symbolu – řadí se dle údajů před lomítkem (řada) a za lomítkem (číslo).
 • Pomocný analytický přehled PAP pro příspěvkové organizace – vytvořeny šablony výpočtu, tiskové sestavy a export ve formátu XML.
 • Export/import účetního deníku v interním formátu.

Banka

 • Nová tisková sestava BaVyp/001 - Bankovní výpis (včetně zaúčtování).
 • Export/import bankovních příkazů v interním formátu.

Sklady

 • Nový parametr uživatele - Předvyplněné množství – nabízí se do nově pořízených řádků pohybů zboží.
 • Funkce pro výpočet cen v rozšířených cenových kategoriích (SPC=Rozšířené cenové kategorie) – dle zadaného kurzu a výběru cenových kategorií se automaticky vypočítají ceny pro různé měny ve vybraných kartách zboží.
 • Do funkce synchronizace dat MSU (SPC=Mobilní skladník) – doplněn další sloupec s PC bez DPH nebo s DPH (tj. s dopočítávanou cenou dle toho, zda má karta zboží ukládané ceny s DPH nebo bez DPH).

Zakázky

 • Nový parametr klienta - Kopírovat sklad z hlavičky do řádků - pokud se při editaci, kopii či plnění zakázky přepíše sklad v hlavičce, tak tento se automaticky dotáhne (přepíše) do všech řádků zakázky.
 • Nový parametr klienta - Po změně odběratele spouštět přepočet cen – kdykoli se změní firma (odběratel) v hlavičce zakázky, tak automaticky dojde k přepočtu cen na všech řádcích (dle pravidel a nastavení pro příslušného odběratele).

Mzdy

 • Nová platová složka pro definici odstupného (vytvořen nový typ náhrady = odstupné).
 • Výpočet mzdy – záložka Platové složky – doplněn sloupec pro definici měsíců pro účely výpočtu odstupného. Po zadání platové složky odstupné se zadá počet měsíců, který se vynásobí základem, do kterého se natáhne poslední známý průměrný hrubý měsíční výdělek. V záložce Výpočet se odstupné započítává do mzdové položky HM‑OON.
 • Karta zaměstnance – nový příznak Aktivní - dle zaškrtnutí se zobrazuje či nezobrazuje v browseru (katalogu zaměstnanců). Jako neaktivní lze označit pouze kartu zaměstnance, který je propuštěn.
 • Zadávání dávek NP – v případě, že se zadává pokračování (z předchozího měsíce), tak se automaticky kopíruje číslo rozhodnutí.
 • Browser Platby – vytvořen filtr.
 • ISPV – upraven export souboru MP.txt dle nového formátu pro rok 2012.
 • Funkce zaúčtování – po provedení zaúčtování program zapíše řadu a číslo účetního dokladu a při pokusu o opakované zaúčtování upozorňuje, že již bylo zaúčtováno.
 • Nový parametr uživatele – Korekce výpočtu mezd – jeho nastavení umožňuje opravit jakoukoli mzdovou položku, týkající se základu či výpočtu sociálního nebo zdravotního pojištění, či základu nebo výpočtu daně včetně slev a daňových zvýhodnění.
 • Nový parametr klienta – nezobrazovat dobu od-do v docházce.
 • Katalog zaměstnanců – doplněny sloupce akce a výkon.
 • Platové složky – v browseru doplněn sloupec Sledovat akce.

Katalogy

 • Katalog firem – rozšířen filtr o údaje z kontaktů a v katalogu kontaktů filtr vyměněn za tento rozšířený.