Novinky v programu SlimOffice 6.1 (build 13991 - 14027)

15.2.2024: Aktualizace SlimOffice 6.1 (13991 - 14027)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.1 (14027) je možné spustit na verzi SlimOffice 6.1 (13650) a vyšší.

Prodej

 • Katalogy - Řady faktur vydaných, Řady zálohových listů vydaných, Řady prodejek, Řady ostatních pohledávek - rozšíření vzorců v položkách: Šablona pro tvorbu evidenčního čísla a Šablona pro tvorbu variabilního symbolu. Nově je možnost ve vzorci uvést pouze text nebo název sloupce (rada nebo cislo) v hranatých závorkách bez jakýchkoliv dalších parametrů. Nebo je možné využít nastavení se 4 parametry, kde jako první parametr je možné uvést cokoliv nejenom parametry: rada nebo cislo. (Podrobnou nápovědu k tvorbě vzorce je možné vyvolat přímo z formuláře řady dokladu).

Nákup

 • Katalogy - Řady faktur došlých, Řady zálohových listů došlých, Řady ostatních závazků - rozšíření vzorců v položkách: Šablona pro tvorbu evidenčního čísla a Šablona pro tvorbu variabilního symbolu. Nově je možnost ve vzorci uvést pouze text nebo název sloupce (rada nebo cislo) v hranatých závorkách bez jakýchkoliv dalších parametrů. Nebo je možné využít nastavení se 4 parametry, kde jako první parametr je možné uvést cokoliv nejenom parametry: rada nebo cislo. (Podrobnou nápovědu k tvorbě vzorce je možné vyvolat přímo z formuláře řady dokladu).

Daně

 • DPH - Kontrolní hlášení - Export do Moje daně - změna struktury XML souboru pro rok 2024.

Mzdy

 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/012 - Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti - aktualizace vzoru tiskopisu s platností od 1.2.2024.
 • Katalog zaměstnanců - Dávky NP - v případě pořízení Pracovní neschopnosti/nemocenské, kdy je zaškrtnut příznak Editovat, tak při pokračování této dávky v dalším měsíci je doplněna hláška "Předchozí dávka NP byla editována. Zkontrolujte prosím výpočet dnů, hodin a částek a případně proveďte ruční úpravu.
 • Uzávěrkové operace - Uzávěrka měsíce - zrychlení procesu.

 Obecné

 • Přílohy - rozšíření položky pro název souboru z 200 znaků na 500 znaků.

Novinky v programu SlimOffice 6.1 (build 13925 - 13990)

29.1.2024: Aktualizace SlimOffice 6.1 (13925 - 13990)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.1 (13990) je možné spustit na verzi SlimOffice 6.1 (13650) a vyšší.

Prodej

 • Faktury vydané - obecné tiskové sestavy FaktVy - pro tisk faktur vydaných s datumem zdanitelného plnění po 1.1.2024 se zobrazuje již jedna snížená sazba DPH 12%. Pro případy, kdy bude po 1.1.2024 potřeba vytisknout doklad s 10% DPH, je možné použít tiskovou sestavu FaktVy/016 - Faktura vydaná pro 3 sazby DPH.
 • Katalogy - Plnění DPH uskutečněná - v browseru aktualizováno zobrazení snížené sazby z parametrů sazeb DPH (z 15% na 12%).

Nákup

 • Katalogy - Plnění DPH přijatá - v browseru aktualizováno zobrazení snížené sazby z parametrů sazeb DPH (z 15% na 12%).
 • Zápočty - funkce párování a přenos do úhrad jsou nyní sloučeny do jednoho kroku. Po napárování řádku zápočtu okamžitě dochází k přenosu do úhrad. Toto chování je způsobeno automaticky nastaveným parametrem uživatele - Nákup - Zápočty - Sloučení funkcí párování a přenosu do úhrad do jednoho kroku. Parametr je možné odškrtnout a program bude mít nadále funkce párování a přenos do úhrad oddělené, tak jako dosud.

Banka

 • Bankovní výpisy - funkce párování a přenos do úhrad jsou nyní sloučeny do jednoho kroku. Po napárování řádku bankovního výpisu okamžitě dochází k přenosu do úhrad. Toto chování je způsobeno automaticky nastaveným parametrem uživatele - Banka - Sloučení funkcí párování a přenosu do úhrad do jednoho kroku. Parametr je možné odškrtnout a program bude mít nadále funkce párování a přenos do úhrad oddělené, tak jako dosud.

Pokladna

 • Pokladní doklady - funkce párování a přenos do úhrad jsou nyní sloučeny do jednoho kroku. Po napárování řádku pokladního dokladu okamžitě dochází k přenosu do úhrad. Toto chování je způsobeno automaticky nastaveným parametrem uživatele - Pokladna - Sloučení funkcí párování a přenosu do úhrad do jednoho kroku. Parametr je možné odškrtnout a program bude mít nadále funkce párování a přenos do úhrad oddělené, tak jako dosud.

Daně

 • DPH - Daňové přiznání - nová tisková sestava DPH_VZOR/024 - Přiznání k DPH, vzor č. 24, DPH_VZOR/025 - Přiznání k DPH, vzor č. 24 - barevně.
 • DPH - Kontrolní hlášení - nová tisková sestava DPHKontr/004 Kontrolní hlášení - oficiální vzor tiskopisu - od ledna 2024 (vzor č. 2).

Mzdy

 • Aktualizace parametrů výpočtu pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 12.705,00 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 3.176,00 Kč, Bez omezení srážet nad = 28.585,50 Kč. Doplněn nový parametr Délka týdenní pracovní doby pro DPP a DPČ pro účely dovolené = 20 hod/týdně.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - napojení výpočtu dovolené u DPP a DPČ od 1.1.2024. Aktualizací programu dojde na záložce Dovolená k výpočtu výměry dovolené u všech zaměstnanců s druhy pracovních poměru DPP a DPČ. Výměra se vypočítá jako násobek výměry dovolené v týdnech (položka na Kartě zaměstnance - Dovolená) krát 20 hod (hodnota z Parametrů výpočtu - Délka týdenní pracovní doby pro DPP a DPČ). Výpočet položky Nárok na dovolenou se u DPP a DPČ počítá odlišně od pracovních poměrů. Na záložce dovolená je pro DPP a DPČ doplněno nastavení pro výpočet dovolené podle: skutečných hodin z výpočtů nebo podle ručně vyplněného počtu hodin za rok (např. jako předpoklad). Aktualizací programu se nastaví položka Odpracované hodiny = skutečné z výpočtů. Program výpočet nároku dovolené počítá postupně, tak jak zaměstnanec pracuje podle jeho dosud opracovaných hodin.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová funkce pro výpočet Předpokládaného odchodu do důchodu. Doplnění nových položek a implementace výpočtu datumu předpokládaného odchodu do důchodu. Na základě datumu narození zaměstnance, pohlaví a počtu vychovaných dětí se pomocí stisknutí tlačítka Vypočítat tento předpokládaný datum vypočítá. Graficky přeuspořádané položky na záložce Sociální pojištění a vytvoření nové záložky Důchodové pojištění. Datum předpokládaného odchodu do důchodu doplnění i do browseru karet zaměstnanců.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/002 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) - předfiltr před sestavou rozšířen na všechny položky. Údaje z předfiltru se dotahují jak do tiskové sestavy, tak i do exportovaného souboru XML.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz24/013 Prohlášení k dani - pro sestavu doplněn předfiltr pro možnost vyplnění položek formuláře.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - do předfiltru tiskové sestavy MzNemoc24/001 Příloha k žádosti doplněna možnost pro podání Opravného podání.
 • Tiskové sestavy - Seznam zaměstnanců - doplněna nová sestava MzPD/001 - Předpokládané odchody do důchodu. Po potvrzení filtru se vytisknou zaměstnanci, kteří mají předpokládaný datum odchodu do důchodu v zadaném mzdovém období.
 • SPC=Veřejné služby a správa: Nové platové tabulky od 1.1.2024.

 Katalogy a CRM

 • Karta firmy - Spolehlivost plátce - rozšířena funkčnost u dotahování čísel účtů o položku IBAN a SWIFT.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení uživatele - pro oblasti Banka, Pokladna, Zápočty automaticky nastaven nový parametr "Sloučení funkcí párování a přenosu do úhrad do jednoho kroku".

Novinky v programu SlimOffice 6.1 (build 13779 - 13924)

22.12.2023: Aktualizace SlimOffice 6.1 (13779 - 13924)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.1 (13924) je možné spustit na verzi SlimOffice 6.1 (13650) a vyšší.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Rozvaha - ve filtru se nyní defaultně nastavuje příznak Součty analytických účtů (stejně jako je nastaveno ve Výsledovce).

Prodej

 • Zálohy - Zálohové listy vydané - vytvořeny nové tiskové sestavy: ZalVy301 Zálohový list vydaný - proformafaktura - německy, ZalVy302 Zálohový list vydaný - daňový doklad - německy.
 • Tiskové sestavy - Obchodní sestavy - Ziskovost zboží - rozšíření a úprava sestavy. Rozšířeno o možnost sestavení podle = sortimentní skupiny nebo zboží, třídění podle = zboží, zisk v Kč nebo zisk v cj. V případě sestavení podle sortimentní skupiny se třídění uplatňuje v rámci sortimentní skupiny. V případě sestavení podle zboží se sestava neseskupuje a třídění se provádí v rámci celé sestavy. V závěru sestavy je možné zaškrtnutím v předfiltru zpracovat graf s možností zadání počtu položek zobrazených v grafu.
 • Ostatní - Import z ISDOC XML - úprava dotažení střediska do hlavičky dokladu, pokud je vyplněno v řadě dokladu (např. FV). V rozpisu DPH zůstává středisko dotažené z kódu prodeje.

Nákup

 • Ostatní - Import z ISDOC XML - úprava dotažení střediska do hlavičky dokladu, pokud je vyplněno v řadě dokladu (např. FD). V rozpisu DPH zůstává středisko dotažené z kódu nákupu.

Banka

 • Bankovní výpisy - úprava systému párování s využitím nového parametru uživatele Sloučení funkcí párování a přenosu do úhrad do jednoho kroku. Při nastaveném parametru se po napárování řádku BV na příslušný doklad současně automaticky provede i přenos do úhrad.
 • Bankovní výpisy - vytvořen nový parametr uživatele - Banka - Párování BV v cyklu. Na tento parametr se funkce Automatické párování a Přiřazení kódu debetu/kreditu chovají jinak. Po napárování nebo přiřazení kódu se zobrazuje browser obsahující napárované řádky bankovních výpisů. Po prohlédnutí a zavření tohoto okna se zobrazí zbylé nenapárované řádky BV a je možné pokračovat v párování nebo přiřazování kódů (bez nutnosti otevírání browseru přes menu).
 • Bankovní výpisy - Rozpis řádků pro typ řádku BV = hromadný - do browseru doplněna položka Rozdíl (vyčíslení rozdílu mezi celkovou částkou řádku a součtem jednotlivých řádků v rozpisu řádků BV).
 • Katalogy - Směrové kódy bank - aktualizace číselníku podle údajů ČNB k 1.11.2023.
 • Katalogy - Bankovní účty - při pořízení nového záznamu se nově generuje IBAN podle předčíslí, čísla účtu, kódu banky a země (pro CZ a SK). Na detailu doplněno nové tlačítko pro možnost vygenerování IBAN (pro případy, kde IBAN není dosud vyplněn).
 • Katalogy - Bankovní účty - po dotažení kódu banky se nově dotahuje SWIFT (pokud je u kódu banky vyplněn).

Sklady

 • SPC=EShop: E-Shop - Velikosti - doplněno třídění podle Pořadí.

Daně

 • Katalogy - Sazby DPH - zavedeny nové sazby od 1.1.2024: snížená (sazba 1) = 12%, základní (sazba 2) = 21%.
 • Silniční daň - pro Přiznání k silniční dani od roku 2023 a dále se sloupce 21, 24, 25 a 26 zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

Mzdy

 • Nové parametry výpočtu pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2024: MzKz24007 Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz24008 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz24012 Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz24013 Prohlášení k dani, MzKz24014 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz24017 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzKz24018 Oznámení plátce daně, MzKz24019 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz24020 Potvrzení o uplatňování slevy na děti k daňovému přiznání.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - doplněny tiskové sestavy pro rok 2024: MzNemoc24001 Příloha k žádosti o dávku NP, MzNemoc24002 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti, MzNemoc24003 Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - vytvořena tisková sestava pro rok 2024: MzOSSZ24003 - Přehled o výši pojistného.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MZVSRD23001 Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD23002 Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MZVD23001 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD23002 Příloha č. 1, MZVD23003 Příloha č. 3, MZVD23004 Příloha č. 4.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - vytvořen nový výpočtový formulář pro roční vyúčtování daně roku 2023 a nová sestava MzRVD23001 Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Katalogy - Platové složky - pro platovou složku #ZAKLAD05 základní odměna - hodinová DPP nastaven příznak "Sledovat fond pracovní doby". Tento příznak je potřebný pro výpočet PHV a NZV u DPP. UPOZORNĚNÍ!: pro vlastní, ručně pořízené platové složky pro DPP (kódy bez počátečního znaku #) je potřeba příznak Sledovat fond pracovní doby zaškrtnout ručně! Pro tyto vlastní, ručně pořízené platové složky je potřeba spustit opravnou proceduru v Opravné procedury - Mzdy - Nastavení příznaku Sledovat fond pracovní doby v řádcích výpočtu. Tento postup je nutné provést před uzávěrkou měsíce 2023/12, aby došlo ke správnému výpočtu PHV u DPP za 4.Q.2023.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - příprava výpočtu dovolené u DPP od 1.1.2024. V období 2024/01 je nutné na všech kartách zaměstnanců s druhem pracovního poměru = DPP nastavit položky: Týdenní pracovní doba = 20 hod (tj. stanovená týdenní pracovní doba pro účely výpočtu dovolené u DPP) a Pracovní úvazek (hod/den). Pozor! tyto položky se vzájemně dopočítávají! Pokud to není žádoucí, je možné zaškrtnout příznak Nepřepočítávat. (Příklad: Týdenní pracovní doba = 20 hod, po potvrzení této položky se spočítá Pracovní úvazek = 4 hod/den. Zaškrtnutím příznaku Nepřepočítávat je pak možné opravit Pracovní úvazek např. na 1 hod/den a již nedojde k přepočítání položky Týdenní pracovní doba).
 • Katalog zaměstnanců - pro pracovní poměry = DPP (dohoda o provedení práce) navázán výpočet PHV a NZV.
 • Katalog zaměstnanců - do browseru doplněny sloupce PHV a NZV ze záložky Zaměstnanec. Jedná se o poslední známé údaje, které byly vypočteny v rámci uzávěrky posledního měsíce ve čtvrtletí.
 • Katalog zaměstnanců - Karta zaměstnance - vytvořeno nové zaškrtávací políčko "Žádost o roční zúčtování za předchozí rok". Tímto příznakem je možné označit zaměstnance, kteří o roční zúčtování daně požádali. V případě nastavení parametru klienta - Mzdy - Sledovat žádosti o roční zúčtování daně, se při přípravě Ročního zúčtování daně (Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci) zpracují pouze zaměstnanci se zaškrtnutým příznakem Žádost o roční zúčtování za předchozí rok. V případě, kdy má zaměstnanec souběh více pracovních poměrů, postačí, že bude příznak zaškrtnutý alespoň u jednoho z pracovních poměrů. V takovém případě se zpracují příjmy ze všech pracovních poměrů.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - ČSSZ VREP - napojeno na podání HZUPN - tj. podání ze sestavy MzNemoc23002 a MzNemoc24002 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Dále napojeno podání ZZVDPN - tj. podání sestavy MzNemoc23003 a MzNemoc24003 Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Tiskové sestavy - Potvrzení - MzRekPP/003 - Potvrzení o výši pracovního příjmu: v případě výběru více období je možné v předfiltru tiskové sestavy zaškrtnout volbu Rozpis po měsících. V takovém případě se pak vytisknou příjmy v jednotlivých měsících.
 • Výpočty - Docházka - zprovozněno mazání více označených záznamů.
 • Výpočty - Docházka - funkce Hromadné vložení napojena na parametr klienta - Mzdy - Nezobrazovat sloupce od a do v docházce. Při aktivním parametru se nezobrazuje možnost zadávat čas od a do (pouze počet hodin).

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - Bankovní spojení - při pořízení nového záznamu se nově generuje IBAN podle předčíslí, čísla účtu, kódu banky a země (pro CZ a SK). Na detailu doplněno nové tlačítko pro možnost vygenerování IBAN (pro případy, kde IBAN není dosud vyplněn).
 • Katalog firem - Bankovní spojení - po dotažení kódu banky se nově dotahuje SWIFT (pokud je u kódu banky vyplněn).
 • Katalogy - PSČ - rozšíření kódu PSČ na 10 znaků.

Parametry a servis

 • Opravné procedury - Mzdy - Nastavení příznaku Sledovat fond pracovní doby v řádcích výpočtu. Tato opravná procedura slouží k doplnění příznaku Sledovat fond pracovní doby do výpočtů mezd od 1.10.2023 pro vybrané platové složky (zejména pro ty, které si uživatel pořídil sám) a pro správný výpočet PHV za 4.Q.2023. V případě, že si uživatel vytvořil vlastní platovou složku (např. pro odměnu DPP), je nutné nejprve ve Mzdy - Katalogy - Platové složky nastavit u této platové složky příznak Sledovat fond pracovní doby. Tyto kroky je potřeba provést před uzávěrkou měsíce 2023/12. Výpočet PHV se pak provádí v rámci uzávěrky 2023/12.
 • SPC=AODV (automatické odesílání datových výstupů): rozšíření o novou funkčnost pro odesílání, ukládání nebo exportování (libovolné) tiskové sestavy ve formátech PDF a CSV. Aktuálně napojeno na sestavy: NezaplPrep011 Rozbor pohledávek a závazků, Rozv001 Rozvaha, Vysl001 Výsledovka, Vysl007 Výsledovka srovnávací. V případě sestav rozvah a výsledovek se zpracují sestavy pro existující účetní běžné a příp. budoucí (pokud existuje).
 • Parametry - Nastavení klienta - drobné grafické uspořádání.

Obecné

 • Ve všech browserech je nově umožněno třídění podle vybraných položek a hledání podle prefixu dle vybraného sloupce. Nově je v každém browseru položka Třídit rozšířena o Označený sloupec. Pokud bude Označený sloupec vybrán, pak se po kliknutí na jakýkoli nadpis sloupce stává tento sloupec třídícím (data se dle tohoto sloupce setřídí). V případě, že se na nadpis tohoto sloupce klikne podruhé, sloupec se označí (podbarví šedou barvou) a tím se stává sloupcem, ve kterém je možné vyhledávat pomocí Prefixu. Díky této nově funkčnosti již není potřeba sloupec přemisťovat na první pozici, aby se na tento sloupec mohl použít Prefix. Dosavadní funkčnost však zůstává zachována a přemístění sloupce na první pozici s prefixovým vyhledáváním nadále funguje.
 • Do všech browserů doplněna nová ikona "Defaultní nastavení pro třídění, řazení, výběr a odznačení všech záznamů (Ctrl+D)". Pomocí této nové ikony se hodnoty v browseru (Třídění dle, Vzestupně A-Z/Sestupně Z-A, Výběr) defaultně nastaví tak, jako kdyby se nově browser otevíral.
 • Ve všech browserech v programu napojena zkratková klávesa Ctrl+A pro hromadné označení všech záznamů.

Novinky v programu SlimOffice 6.1 (build 13651 - 13778)

2.10.2023: Aktualizace SlimOffice 6.1 (13651 - 13778)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.1 (13778) je možné spustit na verzi SlimOffice 6.1 (13650) a vyšší.

Prodej

 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - do tiskových sestav doplněn tisk QR kódu pro platbu v sestavách: FaktVy/001 Faktura vydaná - standardní tvar, FaktVy002 Faktura vydaná - standardní tvar - s logem, FaktVy003 Faktura vydaná - Standardní tvar s IBAN a SWIFT, FaktVy005 Faktura vydaná - bez vytiskl, FaktVy007 Faktura vydaná - z rozpisu DPH, FaktVy008 Faktura vydaná - dobírková pro občany, FaktVy010 Faktura vydaná - tabulka DPH v cizí i běžné měně, FaktVy011 Faktura vydaná - standardní tvar - anglicky, FaktVy012 Faktura vydaná - režim přenesení daňové povinnosti s logem a razítkem, FaktVy013 Faktura vydaná - včetně údajů o hotovostní platbě, FaktVy014 Faktura vydaná - z rozpisu DPH s logem a razítkem, FaktVy015 Faktura vydaná - standardní tvar - anglicky, FaktVy020 Faktura vydaná - tabulka DPH v cizí i běžné měně - německy, FaktVy021 Faktura vydaná - standardní tvar - německy, FaktVy024 Faktura vydaná pro režim přenesení daňové povinnosti - německy.
 • Zálohové listy vydané - Prohlížení, opravy a tisk - do tiskových sestav doplněn tisk QR kódu pro platbu v sestavách: ZalVy/001 Zálohový list vydaný - proformafaktura logo a razítko, ZalVy/002 Zálohový list vydaný - daňový doklad logo a razítko, ZalVy/003 Zálohový list vydaný - proformafaktura - logo razítko, ZalVy/004 Zálohový list vydaný - daňový doklad - logo razítko, ZalVy/005 Zálohový list vydaný - proformafaktura IBAN, SWIFT, ZalVy/006 Zálohový list vydaný - daňový doklad IBAN, SWIFT, ZalVy/007 Zálohový list vydaný - proformafaktura - přenesení daňové povinnosti, ZalVy/008 Zálohový list vydaný - daňový doklad - přenesení daňové povinnosti, ZalVy/009 Zálohový list vydaný - proformafaktura - bez vytiskl, ZalVy/010 Zálohový list vydaný - daňový doklad - bez vytiskl, ZalVy/011 Zálohový list vydaný - proformafaktura z rozpisu DPH, ZalVy/012 Zálohový list vydaný - daňový doklad z rozpisu DPH, ZalVy/201 Zálohový list vydaný - proformafaktura - anglicky, ZalVy/202 Zálohový list vydaný - daňový doklad - anglicky.
 • SPC=Platební terminály SONET (SPC=SONET): certifikované řešení pro platební terminály těchto bankovních institucí: UniCredit CZ, Komerční banka, Raiffeisenbank. V maloobchodním prodeji (v Prodejkách), ale i ve Fakturách vydaných, Zálohových listech vydaných a Ostatních pohledávkách se platby kartou provádějí s plně integrovaným platebním terminálem od společnosti SONET.
 • SPC=Přepravní společnosti: rozšíření přepravních služeb DPD a České pošty o možnost zasílání z více různých poboček (více různých odesílacích adres v rámci jednoho klienta - účtu). Katalog středisek rozšířen o položky DPD - ID svozové adresy a Česká pošta - Číslo podacího místa. Pokud je u souvisejícího dokladu - u jeho střediska - zadáno ID svozové adresy (pro DPP) / Číslo podacího místa (pro Českou poštu), tak se jako příslušný parametr pro webové API vezme toto číslo a nikoliv parametr klienta (či natvrdo 1 u České pošty) jako doposud. Pokud není zadáno středisko nebo středisko nemá vyplněno příslušné ID svozové adresy (pro DPP) / Číslo podacího místa (pro Českou poštu), tak se vezme parametr klienta - nově i pro Českou poštu, kde sice defaultně bude 1, ale je možné tento parametr klienta i nově editovat a vyplnit např. jiné číslo podacího místa.

Pokladna

 • Pokladní doklady - Přílohy - rozšíření o rozsáhlou funkčnost náhledu jednotlivých typů příloh a o možnost otevření těchto příloh. V závislosti na typu přílohy se objevuje příslušný náhled. Všechny typy příloh mají náhled a možnost je dále rozkliknout - a to buď pomocí tlačítka (pro soubory a odkaz na soubor) nebo pro klik na náhled - grafika, webová adresa. Funkčnost doplněna i do procházení dokladů pomocí náhledu a směrových šipek. Dále doplněn k typu Grafika nový podtyp = Podpis.

Sklady

 • Zboží - Katalog zboží a služeb - nová funkčnost na kartě zboží: "Uložit a náhled". Na kartu zboží doplněno nové tlačítko "Uložit a náhled", které (zejm. při procházení karet zboží) umožní uložení detailu karty zboží a nové zobrazení v režimu náhledu. Tlačítko "Uložit a náhled" je aktivní pouze při editaci karty zboží včetně přepnutí do editace z režimu náhledu. Při zobrazení karty zboží v režimu náhledu po uložení se pamatuje záložka, která byla aktivní a na tuto se přepne.
 • SPC=Eshop: Kategorie zboží - doplnění podmínky OR nebo AND pro jednotlivé parametry. Současně doplněn nový parametr Dodavatel. Na detailu kategorie v parametrech a obdobně i u filtru karty zboží je nový sloupec Podmínka a výběr buď OR nebo AND.

Zakázky

 • Výroba a servis - Výrobní a servisní zakázky - do browseru doplněn sloupec Název firmy.

Majetek

 • Karta majetku - u Pořízení, Vyřazení, Rozpisu pořizovací ceny a Změn ceny (Přecenění a Technické zhodnocení) rozšířeno o typ dokladu Pohyb zboží (POHZ) s možností výběru řady a čísla pohybu zboží.  Doplněno filtrování nového typu dokladu do filtru pro karty majetku.
 • Karta majetku - propojení karet zboží s kartami majetku: na kartu majetku přidána nová položka Karta zboží včetně zobrazovaného názvu zboží. Doplněno do browseru majetku jako zobrazovaný sloupec a přidáno do třídění v browseru.

Mzdy

 • Výpočty - Docházka - Hromadné vložení - upraveno zadávání rozmezí času od-do (odděleny hodiny a minuty).

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - napojení na nové rozhraní registru ARES. Dle informací MFČR mělo k 30.9.2023 dojít k odpojení současného informačního systému ARES, který má být nahrazen novým, modernizovaným systémem. Tato lhůta je prodloužena do 31.10.2023 a v průběhu měsíce října 2023 bude souběžný provoz obou rozhraní (https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_info.html.cz).
 • Katalog akcí - doplnění sloupce Název firmy do browseru.

 Parametry a servis

 • Parametry klienta - Sklady - nový parametr "Po uložení nové karty zboží automaticky zavést na sklady". Zde je možné multiselectem nastavit konkrétní sklady. Ppokud bude nastaven alespoň jeden sklad, po jakémkoliv vložení nové karty zboží se tato automaticky zavede na sklad.
 • Parametry klienta - Zakázky - nový parametr "Při plnění a kopii zakázky zachovat údaje o přepravě" (SPC=Eshop, SPC=Přepravní společnosti). Ve funkcích plnění zakázky zakázkou nebo kopie zakázky se při nastaveném parametru přebírají údaje o přepravě z předchozí zakázky.
 • Parametry klienta - Mobilní skladník - doplněn nový parametr Načítat karty zboží bez EAN.

Obecné

 • Úprava filtrování datumu pořízení (Pořídil) a datumu opravy (Opravil) ve filtech. Protože datum pořízení a datum opravy je včetně času, nebylo možné vyfiltrovat datum tak, že se uvedl poslední den, protože ten byl bez času a tak se čas dosadil jako 00:00:00. Řešením dosud bylo dát jako "datum do" následující den. Nově je vytvořeno univerzální řešení pro všechny filtry, kde se filtruje datum pořízení a datum opravy. Nově se nemusí zadávat následující den, ale filtrování funguje i na poslední den, kde se jako mezní čas zadá 23:59:59.997.
 • SPC=E-mailing: přepracování systému odesílání hromadných e-mailů. Implementován nový systém odesílání, kdy se odesílá jedním připojením k SMTP serveru a případné chyby se reportují až na konci odesílání.