Moduly SlimOffice

 Jádro

 • katalog firem, široké možnosti zatřídění a sdružování, podpora tisku libovolných adresních štítků, obálek a hromadných dopisů, zasílání e-mailu, prostor pro obchodní záznamy
 • termínový kalendář, hlídání termínů, zadávání úkolů a sledování jejich plnění
 • přímé propojení s registry (ARES, VIES, spolehlivost plátce DPH, služba CreditCheck)
 • podpora automatizovaných úloh (zálohování dat, reporty…)
 • CRM, prostor pro obchodní záznamy a plánování schůzek
 • GDPR, definice zpracování osobních údajů (důvody evidence, platnosti souhlasů,...), evidence souhlasů (možnost hromadného zadání, propojení se SlimShopem)
 • E-mailing, možnost zasílání e-mailů přímo ze SlimOffice bez nutnosti poštovního klienta
 • Podpora pro distribuované zpracování a přenos dat (vazba provozovny - centrála) formou on-line propojení pomocí VPN, internetu

Účetnictví

 • snadné, rychlé a přehledné vedení účetního deníku v libovolném počtu řad účetních dokladů
 • možnost definování libovolného hospodářského roku (fiskální období)
 • průběžná i následná kontrola správnosti účtování
 • automatické vypracování povinných sestav a výkazů firmy s možností více jazykových variant
 • možnost sestavení libovolných rozborových sestav na základě vhodné kombinace výběrových kriterií
 • automatické provádění ročních závěrkových operací
 • sledování a rozbory salda vybraných účtů
 • předkontace účetních případů, automatické účtování prvotních dokladů
 • karta zakázky, karta střediska - přehled nákladů, výnosů a ziskovosti dané zakázky či střediska

Daně

 • automatizované sestavení a evidence DPH, vč. záznamní povinnosti
 • sestavení a evidence Kontrolního hlášení
 • zpracování Souhrnného hlášení
 • zpracování silniční daně
 • elektronické podání veškerých daňových přiznání

Majetek

 • inventární karty majetku firmy (vlastního i leasingového), vč. fotodokumentace
 • automatický výpočet účetních i daňových odpisů, jejich zaúčtování až na úroveň jednotlivých středisek či zakázek
 • možnost technického zhodnocení, přecenění, přerušení odpisování, evidence souboru movitých věcí
 • inventární soupisy v členění podle druhu, umístění, střediska a odpovědné osoby, rozbory dle odepsanosti, stáří atd.

Prodej

 • snadné a rychlé pořízení a tisk faktur, prodejek, dobropisů, dodacích / záručních listů, zálohových faktur a ostatních pohledávek v libovolném tiskovém tvaru
 • automatické zaúčtování vystavených dokladů, úhrad faktur, vyskladnění a předpisu DPH do účetního deníku, provázanost se skladem, zakázkami a pokladnou
 • přehledné sledování neplatičů, rozbory odběrů a plateb zákazníků, žebříček odběratelů, platební bilance, včetně možnosti tvorby vzájemných zápočtů
 • automatické sestavení a výpis upomínkového dopisu a penalizační faktury v nastavitelném tvaru
 • cenové kategorie odběratelů, automatické množstevní i hodnotové slevy a slevy za platby v hotovosti, nastavení splatností
 • možnost individuálních ceníků pro jednotlivé zákazníky
 • fakturace v libovolné měně, automatické zúčtování kurzových rozdílů
 • nástroj pro automatickou kalkulaci prodejních cen podle širokého kalkulačního vzorce, nastavitelné zaokrouhlení cen, rychlé zapracování jednorázových přirážek či slev
 • podpora pokladních systémů (EET, paragonová tiskárna, pokladní zásuvka, zákaznický displej...)
 • podpora pro práci s čarovým kódem (snímače a tiskárny čárových kódů...)
 • napojení na dopravce, tisk přepravních štítků

Nákup

 • knihy došlých faktur, došlých zálohových faktur, ostatních závazků, rozbory a sestavy přehledné sledování placení faktur, pořizování a evidence platebních a inkasních příkazů, včetně možnosti tvorby vzájemných zápočtů
 • automatické zaúčtování příchodu a úhrady faktury do účetního deníku, včetně zúčtování kurzových rozdílů
 • podpora elektronického schvalování došlých faktur

Banka

 • pořizování, evidence a tisk platebních a inkasních příkazů, bankovních výpisů v libovolné měně
 • podpora elektronického zpracování platebních příkazů a bankovních výpisů (homebanking pro všechny banky v ČR)
 • využití číselníku opakovaných plateb k rychlému pořízení převodního příkazu i bankovního výpisu
 • zpracování bankovních výpisů nebo importu dávky z banky, automatické i snadné ruční dohledání a spárování úhrad s proplácenými doklady
 • účtování bankovních výpisů, včetně automatického účtování kurzových rozdílů

Pokladna

 • vystavování pokladních příjmových a výdejových dokladů, jejich editace, tisk, automatické zaúčtování, včetně automatického účtování kurzových rozdílů
 • vedení neomezeného počtu pokladen, i v různých měnách
 • výpis pokladní knihy a rozborových sestav dle zadaných kritérií
 • inventury pokladen

Sklady

 • evidence stavů a pohybů zboží na neomezeném počtu skladů
 • stavové a pohybové sestavy v mnoha nastavitelných variantách vč. podlimitních stavů
 • podpora sortimentního sdružování a sumací, velikostní či typové varianty zboží
 • ceník poskytovaného zboží a služeb až v 8 cenových kategoriích a 3 jazykových mutacích, výpisy z ceníku v libovolném tvaru
 • nákupní i prodejní ceny v libovolné měně, vč. vzájemných přepočtů
 • nástroj pro hromadné přecenění prodejních i skladových cen zboží
 • rezervace zboží, včetně vazby na zakázkya internetový obchod SlimShop
 • široká podpora využití čárového kódu
 • automatizovaná inventura (s použitím čárového kódu)
 • statistiky a rozbory odběrů a dodávek zboží, přehledy ziskovosti a obrátkovosti
 • možnost definování kompletu a receptury (zboží, výrobek skládající se z více komponent)
 • sledování sériových čísel, šarží
 • oceňování zboží váženým průměrem nebo FIFO, účtování metodou A i B

Objednávky

 • pořizování a tisk objednávek dodavatelům v různých variantách
 • sledování plnění objednávek, návrh zboží k objednání - podklad pro novou objednávku
 • rozbory objednaného zboží, simulace budoucího stavu po uspokojení objednávek
 • evidence cenových nabídek a ceníků dodavatelů, vč. možnosti hromadného nahrání nových ceníků

Zakázky

 • práce se zakázkami - objednávkami od odběratelů
 • provázaný zakázkový cyklus: cenová nabídka - potvrzení - objednávka - rezervace zboží - proforma (zálohová) faktura - expediční podklad - dodací list - faktura
 • podpora importu zakázek z internetového obchodu
 • sledování plnění a rozbory zakázek
 • simulace budoucího stavu, podklady pro objednávky
 • evidence zápůjček pro potřeby půjčoven nářadí, sportovních potřeb, lešení…; tvorba smlouvy o zápůjčce, jednoduché vyúčtování při vrácení

MZDY

 • komplexní zpracování mzdové agendy
 • katalog zaměstnanců – evidence osobních a pracovně právních údajů, personalistika, definice údajů pro účely výpočtu daní, sociálního a zdravotního pojištění, dávky nemocenského pojištění, příspěvky na penzijní a životní pojištění, evidence a sledování srážek ze mzdy, přehled výpočtů mezd
 • evidence více pracovních poměrů pro jednoho zaměstnance (tzv. souběh pracovních poměrů)
 • evidence dovolené včetně podrobného shrnutí jejího čerpání, proplacení či krácení
 • platové složky – možnost uživatelské definice složky mzdy či platu včetně nastavení vlastností a parametrů
 • výpočty mezd, evidence vyplacených záloh, tvorba bankovních příkazů, zaúčtování, tisk výplatních lístků
 • možnost zasílání výplatních lístků elektronicky
 • měsíční přehledy a součty s možností rozpisu po střediscích
 • výpočty průměrů pro pracovně právní účely a pro náhrady ztráty na výdělku
 • měsíční uzávěrky, možnost práce v několika obdobích (měsících) najednou
 • tiskové sestavy – tiskové výstupy pro OSSZ a zdravotní pojišťovny v požadovaných formátech
 • komunikace s Portálem veřejné správy - tvorba XML souborů pro elektronické předávání dokumentů pro OSSZ s využitím aplikace PartnerLink
 • evidence a sledování personálních údajů, odborné průkazy, lékařské prohlídky, absolvovaná školení…

Rozšířené funkcionality SlimOffice

 

EAN   - podpora čárového kódu v prodeji a ve skladech
EAN MSU   - propojení na MSU, podpora mobilního sběru dat (prodej, výdej, inventura)
Homebanking ABO   - propojení s bankovním sofrware
Hromadné platby*   - možnost evidence hromadné platby v bankovním výpisu (souhrnné platby, platební karty)
Hromadná periodická fakturace   - možnost hromadného vytvoření opakujících se dokladů (faktur,ost. pohledávek)
E-mailing   - automatické zasílání dokladů z programu SlimOffice (elektronicky dle nastaveného časovače)
E-mailing automat   - elektronické zasílání dokladů z programu SlimOffice (jednoduše jedním krokem)
GDPR   - definice zpracování osobních údajů (důvody evidence, platnosti souhlasů,...), evidence souhlasů (možnost hromadného zadání, propojení se SlimShopem)
CRM   - rozšířený katalog firem (s možností importu z *.xls, *.csv), termíny a úkoly, nápočty tržeb a dodávek, historie činností
    - obecné informace (evidence výkazů práce, smluv, obchodní korespondence...)
Hromadné přecenění   - nástroj pro hromadné přecenění prodejních cen zboží a hromadnou tvorbu individuláních ceníků
EDI   - elektronická fakturace přes portál xml2edi WEB
Přepravní služby   - přímé napojení na službu PPL, DPD, Česká pošta, GLS, Zásilkovna (tisky přepravních štítků přímo jako součást faktur vydaných)
Workflow   - systém elektronického schvalování došlých a zálohových faktur, max. počet úrovní schvalování 4, možnost stanovení pravomocí k úrovni schvalování
Rozšířené cenové kategorie   - cenové kategorie v neomezeném počtu cizích měn
Korekce SC   - systém umožňující přijímat zboží bez cen (na základě DL), doplněním ceny (dle FD) a spuštěním korekce dojde k přepočtu SC a marže na dokl.
Šarže   - evidence zboží pomocí šarží
Výrobní / servisní zakázky   - možnost sledování termínů, úkonů, časů, výnosů, nákladů u výrobních nebo servisních zakázek
E-shop konektor   - SlimAPI; přizpůsobení SlimOffice pro import zakázek z produktu 3. strany, (e-shopu, databáze)

 

 

ABO - dostupné ovladače pro homebanking

Banka - formát importního / exportního souboru, bankovní software  

 • Citibank Europe plc - *.csv
 • Česká spořitelna, a.s. - *.sta , *.gpc - Servis24, BUSINESS 24
 • Československá obchodní banka, a.s. - Multicash ČSOB, ČSOB BusinessBanking 24
 • ČSOB Faktoring - *.txt
 • GE Money Bank, a.s. - *.gpc/*.kpc, BankKlient
 • Komerční banka, a.s. - *.gpc/*.kpc, Mojebanka, Profibanka
 • Oberbank AG pobočka Česká republika - *.txt,*.sta, Gemini, Multicash
 • Raiffeisenbank a.s. - *.txt, *.sta, Gemini, Multicash
 • UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - *.txt, *.sta, Eltrans, Multicash
 • Waldviertler Sparkasse von 1842 AG - *.gpc/*.kpc , ComTech


  V případě, že používáte jiný (výše neuvedený) bankovní ústav či software obraťte se na obchod@slim.cz a my zajistíme vytvoření nového ovladače. 

   

Přepravní služby

Napojení na dopravce a tisk přepravních štítků umožňuje SlimOffice již řadu let, nicméně v roce 2022 jsme propojili většinu podporovaných přepravců pomocí API, což výrazně zrychlilo a zjednodušilo tisk štítků. 

Přepravci napojení na SlimOffice

Náhled na detail zadání přepravních parametrů ve faktuře: