Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11924 - 12089)

31.5.2019: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12089)

V této aktualizaci reagujeme na řadu legislativních změn z oblasti DPH a Mezd. Aktualizace je povinná pro všechny plátce DPH a mzdové účtárny!

Od 1.4.2019 dochází ke změně způsobu výpočtu DPH metodou "shora". Již se pro výpočet nepoužívá koeficient zaokrouhlený na 4 des.místa. Pro tyto účely byl v programu SlimOffice vytvořen nový parametr klienta pro oblast Pokladna - Výpočet DPH. Implicitně je zde nyní nastaveno: částka včetně DPH * koeficient (dosud používaný výpočet). Pro uvedenou změnu je legislativně dána 6-ti měsíční lhůta, takže nejpozději do 30.9.2019 je nutné, aby si všichni plátci DPH uvedený parametr změnili na: Výpočet DPH = částka včetně DPH - částka bez DPH.

Dále od 1.4.2019 již není možné v bezhotovostním platebním styku provádět zaokrouhlování dokladů tak, aby vzniklá částka zaokrouhlení byla vyčíslena v položce Základ 0% či Mimo režim DPH. Podle výkladu §36 a §37 zákona o DPH se nyní doklady placené v bezhotovostním platebním styku nemají zaokrouhlovat (resp. se zaokrouhlují na 2 des. místa). Naopak doklady placené hotově však při samotné platbě zaokrouhleny být musí. Protože zákon o DPH pro tento případ žádné pravidlo nestanovuje, dojde nejspíše k matematickému zaokrouhlení na celé Kč. V takovém případě bude existovat zaokrouhlení, které nebude vstupovat do základu daně (viz. §36 odst.5 zákona o DPH). Díky těmto zákonným změnám vznikly v programu SlimOffice nové parametry Klienta pro oblasti Prodej a Zakázky. Obecně se nyní v programu doklady zaokrouhlují podle dosavadního nastavení. To znamená, že bez ohledu na způsob úhrady dojde k zaokrouhlení celkové částky tak, jak je nastaveno v parametrech klienta. Nově je však zapotřebí nastavit, aby se zaokrouhlovaly pouze doklady s hotovostním způsobem úhrady a aby všechny doklady s ostatními způsoby úhrady zůstaly nezaokrouhlené. Toto nastavení provedete v parametrech klienta – Prodej/Zakázky, kde zaškrtnete nový parametr Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady a pro jednotlivé druhy dokladů a měny nastavíte na jakou hodnotu se zaokrouhlení provede. Upozorňujeme, že nastavení způsobu zaokrouhlení je zatím funkční při pořizování dokladů (FV, Prod, ZLV, Zakázek) v režimu Nový! Při editaci či kopii dokladu a následné změně způsobu úhrady, program změnu hodnoty zaokrouhlení celkové částky nemění. To je zapotřebí provést ručně na záložce Dodací a platební podmínky. V počáteční fázi používání programu vám doporučujeme obezřetnost v používání těchto nových funkcí. Praxe nám teprve vše ukáže a pokud to bude nutné, jsme připraveni provést případné další úpravy. 

Ve mzdové oblasti dochází od 1.5.2019 k navýšení položky pro hranici platby srážkové daně z částky 2.500 Kč na 3.000 Kč. Výpočet mezd za období 2019/05 je nutné provést na této aktualizaci! Dále od 1.6.2019 dochází ke zvýšení částky srážek "Bez omezení srážet nad" z částky 9.643 Kč na 19.286 Kč. Změna ve výpočtu srážek se tedy poprvé projeví ve mzdovém období 2019/06.

 Obecné

 • Nápověda - Vzdálená podpora - nový přímý odkaz pro spuštění aplikace "SLIM Vzdálená podpora" (TeamViewer) z www.slim.cz.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - upraveny filtry pro různé tiskové sestavy v případech, kdy se uživatel přepíná mezi účetnimi obdobími. Při přepínání účetních období dochází k přenastavení položek datumů podle aktuálně zvoleného období.

Prodej

 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - do browseru doplněna nová funkce pro SPC=Přepravní společnosti - Česká pošta. Vytvořena nová ikona pro dodatečné doplnění údajů, které se nejprve vyplní do nabídnutého formuláře a dotáhnou do všech označených faktur vydaných.
 • Prodej - Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Export pohledávek - nový formát exportu pro UniCreditfactoring.

Banka

 • Nová funkce: Bankovní příkazy - Hromadná příprava BP - Hromadné zadávání inkasa - po výběru a označení nezaplacených dokladů (ke kterým dosud neexistuje bankovní příkaz-inkaso) se vygenerují řádky do bankovních příkazů označené příznakem Inkaso.
 • Export BP do ABO - úprava exportu bankovních příkazů pro Oberbank (formát *.CFD) podle upravených struktur (do elementů UD: a UK: přidáno třetí pole za předčíslím a číslem účtu - jde o jméno banky pro příslušný účet).

Pokladna

 • Pokladní doklady - při výpočtu DPH je nyní uplatňován nový parametr klienta - Pokladna - Výpočet DPH. Implicitně je nastaveno: částka včetně DPH * koeficient (stávající výpočet DPH u zjednodušených daňových dokladů). Novelou zákona o DPH se od 1.4.2019 zavádí nový způsob výpočtu DPH jako rozdílu mezi částkou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 (pro základní sazbu 21%), 1,15 (pro první sníženou sazbu 15%) a 1,10 (pro druhou sníženou sazbu 10%). Pro tento nový způsob je potřeba nastavit hodnotu parametru Výpočet DPH: částka včetně DPH - částka bez DPH. Pro změnu výpočtu DPH je legislativně dána lhůta 6 měsíců po účinnosti novely zákona o DPH (tedy do 30.9.2019).
 • Nový parametr uživatele - Pokladna: Zrychlené pořizování pokladních dokladů. Po zapnutí parametru kurzor skáče po těchto položkách: Směr, Řada, Datum vystavení, Datum plnění DPH, Firma, Popis, řádek - sloupec Typ, kde se automaticky nastavuje Typ=KÓD.

Sklady

 • Nová funkce na SPC=Šarže: Automatické dotahování zboží při výdeji. Do karty zboží doplněna nová položka Automatické doplňování šarží při výdeji (záložka Ostatní). Položka je navázána pro importy a exporty karet zboží. Při pořizování výdejky zboží nebo skladové přípravy se po dotažení příslušné karty zboží s nastaveným parametrem a po zadání množství, automaticky dotáhne šarže od nejstarší po nejnovější. Automaticky dotažené šarže je pak možné pouze prohlížet, nikoli editovat. Automatické dotahování šarží je napojeno i na všechny další funkce, kde se výdejka zboží či skladová příprava vytváří automaticky (např. funkce plnění, či pořizování k dokladu).
 • Katalog zboží a služeb - Karta zboží - záložka Pohyby zboží - Skladová příprava - doplněn sloupec Stav skladové přípravy.
 • SPC=Spotřební daň: na kartě zboží vytvořena nová záložka Spotřební daň s novými položkami: Kód spotřební daně (vazba na číselník), Přepočet cj (definice přepočtu mezi jednotkami na kartě zboží a v kódech spotřebních daní).
 • Příjemka zboží - doplněna nová položka Příjemce.
 • Nová funkce Předruhování zboží: Pohyby zboží - Pořízení dokladů výroby - Nové předruhování. Kódy příjmů a výdejů zboží rozšířeny o nový kódy a typy PREDRU - předruhování. Funkce je obdobná meziskladovému převodu s tím rozdílem, že je možné zadat v řádcích jiný kód zboží pro příjemku (pokud se však nezadá, převezme se kód zboží výdejky). Zboží příjemky pak převezme skladové ceny výdejky jako nákupní, ačkoliv kódy zboží na daném řádku můžou být jiné. Zavedeny nové parametry klienta - Sklady - kódy pohybu pro předruhování (příjem i výdej). Vytvořeny nové parametry uživatele pro nastavení nabízených řad příjemek a výdejek předruhování. Pohyby zboží typu předruhování zahrnuty do funkce Korekce SC. Implementováno řešení šarží, kde se do řádků zadá pouze šarže pro příjem a výdej šarže se již provádí automaticky podle datumu příjmu. Po rozpadu šarží - příjem - výdej není možné měnit řádky (tj. množství, mazání, přidávání).
 • Nová funkce Odvádění výroby: Výrobní zakázky - Prohlížení, opravy a tisk - nová ikona v browseru, nová funkce v menu: Pohyby zboží - Pořízení dokladů výroby - Nové odvádění výroby. Kódy příjmů a výdejů zboží rozšířeny o nové kódy a typy ODVVYR - odvádění výroby. Karta zboží - Ostatní - doplněna nová položka Výrobek a CJ ve vztahu ke kartě zboží (přepočet lze zadávat pouze pro karty, kde je nastaveno sledovat=stavy i pohyby). Rozšířen export a import karet zboží o tyto nové položky. Zavedeny nové parametry klienta - Sklady - kódy pohybu pro odvádění výroby (příjem i výdej). Vytvořeny nové parametry uživatele pro nastavení nabízených řad příjemek a výdejek odvádění výroby. Výdejka v odvádění výroby se provede na Výrobek a CJ podle zadaného přepočtu na kartě zboží. Příjemka se pořídí standardním postupem s tím rozdílem, že NC celkem se rovná položce SC celkem na výdejce (NC/cj se dopočítá podle zadaného množství). Upravena funkce Korekce SC pro odvádění výroby. Implementováno řešení šarží pro odvádění výroby. Nově se zadávají v řádcích šarže pro příjem zboží, při ukládání se příjem zamění za výdej jako doposud a šarže pro příjem se uloží pro pozdější tvorbu příjemky. Místo šarží pro příjem se doplní šarže pro výdej - a to automatickou funkcí podle stáří šarží.
 • Skladová příprava - Porhlížení, opravy a tisk - funkce Import skladové přípravy příjmu z CSV souboru rozšířen i o výdejky zboží. Předfiltr před importem zobecněn a rozšířen o další položky.
 • SPC=eShop: Karta zboží - záložka eShop rozšířena o novou podzáložku SEO s novými položkami. Rozšířeny exporty a importy karet zboží o tyto položky.
 • SPC=MSU: Úprava synchronizace číselníků pro Mobilního skladníka. Vytvořen nový parametr uživatele - Mobilní skladník - V MSU nabízet pouze karty zboží s kladním stavem na skladě. Na tento parametr se do Mobilního skladníka přenášejí pouze karty zboží s kladným stavem na skladě.
 • Katalog zboží a služeb - nová funkce kopie kusovníku na kartě zboží. Na kartě zboží typu Kusovník nebo Receptura se při editaci nově zobrazuje na záložce Kusovník tlačítko, kterým je umožněno převzít komponenty z již existujícího kusovníku. Jedná se o obdobnou funkci, která se spouští při vytváření nové karty funkcí kopie karty typu kusovník. Stiskem ikony se zobrazí browser karet zboží vyfiltrovaný na typ Kusovník nebo Receptura. V případě vybrání zboží se pak provede přidání komponent vybraného kusovníku nebo receptury na kartu zboží. Pokud již existují komponenty, na dotaz se provede buď přepsání nebo přidání nových komponent.

 Objednávky

 • Objednávka - řádky - po dotažení karty zboží se nově uplatňuje nastavený počet desetinných míst pro množství, tak jak je nadefinováno v kartě zboží v položce Počet desetinných míst CJ.
 • Plnění Objednávky příjemkou - nově se přebírá i položka Příjemce.

Zakázky

 • Nová varianta funkce vytvoření objednávky k zakázkám: Zakázky - Objednávka k zakázce - K celé zakázce-seskupení zboží po kódech. V řádcích objednávky se za stejný kód zboží sečtou řádky s množstvím. Funkčnost je upravena i pro případný rozpad kusovníku (na parametr klienta - Objednávky - Provádět rozpad kusovníku).
 • SPC=Výrobní zakázky: Výroba a servis - Překlopení do faktury vydané - nyní se nabízejí pouze záznamy s příznakem Fakturovat. Browser výrobních zakázek zůstává otevřený i poté, co se provede překlopení do faktury vydané, aby bylo možné překlopit další výrobní zakázku.
 • SPC=Výrobní zakázky: Výroba a servis - nová funkce Odvádění výroby k výrobním zakázkám (nová ikona v browseru). Po spuštění funkce se do odvádění výroby dotáhnou hlavičkové i řádkové údaje. Při uložení se provede rozpad řádek, automatické dotažení šarží - tj. všechny funkce, týkající se odvádění výroby.

Majetek

 • Prohlžení, opravy a tisk - Karty majetku - při použití funkce Kopie záznamu se nově nekopírují údaje vyplněné na záložce Silniční daň.
 • Majetek - Změna plánu odpisů na skutečnost - předfiltr upraven tak, že je nyní implicitně zaškrtnuto Za zadané období a datumy od-do jsou předvyplněny podle aktuálně zvoleného účetního období. Obdobně je úprava provedena pro funkci Změna skutečnosti odpisů na plán.
 • Tiskové sestavy - filtry pro sestavy nyní zůstávají na obrazovce viset do té doby, než je uživatel sám nezavře.

Daně

 • DPH - Daňová přiznání - nové tiskové sestavy DPH_VZOR/018 a DPH_VZOR/019 - Daňové přiznání k DPH vzor č. 21 (platné pro období od 1.4.2019). Došlo pouze k drobným změnám v popisech. XML struktura EPO podání se nezměnila.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - současné parametry, platné od 1.1.2019 do 31.12.2019, mají zkrácenou platnost do 30.4.2019. Zavedeny nové parametry pro období od 1.5.2019 do 31.5.2019, kde je zvýšena jediná položka srážkové daně u ostatních příjmů podle §6 zákona o daních z příjmů v případech, kdy poplatník nepodepsal prohlášení k dani, tj. částka 2.500 Kč se zvyšuje na 3.000 Kč a tím dochází ke sjednocení s částkou, která zakládá účast ne nemocenském pojištění. Dále zavedeny nové parametry od 1.6.2019 do 31.12.2019, kde je změněna položka pro výpočet srážek: Bez omezení srážet nad - částka 9.643 Kč se zvyšuje na 19.286 Kč.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - záložka Srážky - doplněna nová položka Datum nabytí právní moci. Současně vytvořen nový parametr klienta - Pořadí srážek posuzovat Podle pozice/Podle datumu nabytí právní moci. Implicitně je pořadí srážek prováděno podle Pozice. Nově je možné pořadí určovat podle datumu nabytí právní moci.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - při použití funkce kopie a současně nastaveném parametru klienta Kopírovat kód do položky Osobní číslo, tak poté se pro položku Osobní číslo uplatní parametr, nikoli kopie údaje ze vzorové karty zaměstnance.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - pořízení souběhu - nově se kopírují údaje ze záložky Výplata mzdy.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - filtr - povolen multiselect na položce Pracovní kategorie.
 • Výpočty - Výpočet mezd - detail - záložka Platové složky - graficky upraveno, aby byly viditelné všechny sloupce v gridu.
 • Výpočty - Výpočet mezd - zaveden nový parametr klienta Hodiny pro překročení/nenaplnění FPD vynulovat. V případě, že bude parametr nastaven, tak se před samotným výpočtem vynulují případně zadané hodiny, dny a částka u platových složek nastavených pro překročení/nenaplnění FPD.
 • Výpočty - Výpočet mezd - vytvořen nový parametr klienta Automatické doplnění počtu hodin a dnů do položky svátek. Po doplnění této platové složky se následně ve výpočtu mzdy podle pracovního kalendáře automaticky doplňují uvedené údaje. Podmínkou pro automatické doplnění je existence shodné platové složky v kartě zaměstnance, na záložce Platové výměry (potažmo ve výpočtu mzdy).
 • Výpočty - Výpočet mezd - Detail - záložka Platové složky - zobrazen Fond pracovní doby pro příslušné mzdové období a konkrétního zaměstnance.
 • Tiskové sestavy - ZP - Přehled o platbě pojistného - Export datových souborů VZP a ZPMV ČR pro možnost načtení v rámci VZP Point a E-kominikace ZPMV ČR.
 • Výpočty - Výpočet mezd - nová tisková sestava MzVm/005 - Výplatní lístek vzor 5 (2 lístky na A4).
 • Výpočty - Výpočet mezd - Detail a browser - doplněno zobrazení položky Hrubá mzda.
 • Výpočty - Výpočet mezd - v případě, že je nastaven nový parametr klienta Upozorňovat hláškou pro hlídání fondu pracovní doby, tak při současně zaškrtnutném parametru Hlídat fond pracovní doby program při spuštění funkce Vypočítat provede kontrolu na fond pracovní doby a v případě nerovnosti vyhodí hlášku.
 • Výpočty - Výpočet mezd - filtr - doplněn nový příznak pro možnost vyfiltrování položky Odesláno.
 • Výpočty - Platby - tisková sestava MzPrUr/001 - Pojištění na pracovní úraz - před tisk doplněn předfiltr s možností rozpisu po středicích. Po zaškrtnutí se poměrem rozpočítají částky po střediscích zadaných v katalogu zaměstnanců.
 • Výpočty - Měsíční součty - Platové složky ve filtru povolen multiselect na položce Kód.
 • Výpočty - Měsíční součty - Mzdové položky - ve filtru povolen multiselect na položce Typ.
 • Výpočty - Docházka - doplněny druhy docházky Otcovská a Dlouhodobé ošetřování včetně napojení přenosu do výpočtu mzdy (tabulka Dávky NP).
 • Parametry uživatele - doplněny nové položky Řada bankovních příkazů a Bankovní účet. Vyplněné údaje se nabízí při tvorbě bankovního příkazu v browseru Platby.
 • Tiskové sestavy - Přehled průměrů - implicitně se tisknou zaměstnanci, kteří jsou ve stavu. Již jsem nepadají neaktivní a propuštění zaměstnanci.
 • Tiskové sestavy - Čerpání dovolené (MzCerDov/001) - doplněn sloupec Zbývá celkem (součet sloupců Zbývá + Zbývá z loňského roku).
 • SPC=Docházkové systémy - napojení na nový docházkový systém adochazka.cz.
 • SPC=Docházkové systémy - přenos dat je rozšířen o možnost přenosu více položek z docházkového systému do jedné platové složky ve výpočtu mzdy nebo z jedné položky v docházkovém systému do více platových složek ve výpočtu mzdy.
 • Ostatní - Hromadná příprava platových výměrů podle vzorové karty zaměstnance - do předfiltru doplněna položka pro možnost výběru platové složky (platových složek), která se má (které se mají) ze vzorové karty zaměstnance rozkopírovat do vybraných karet zaměstnanců, do záložky Platové výměry.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení klienta - Prodej - pro způsoby zaokrouhlení jednotlivých dokladů pro běžnou a cizí měnu byl zaveden nový parametr Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady. Při nastaveném parametru se tímto způsobem zaokrouhlí pouze doklady se způsobem úhrady = hotově nebo hotově (kurýr). Všechny doklady s ostatními způsoby zaokrouhlení zůstanou nezaokrouhlené (resp. zaokrouhlené na 2 des.místa).
 • Parametry - Nastavení klienta - Zakázky - pro zaokrouhlení v běžné a cizí měně zaveden nový parametr Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady. Při nastaveném parametru se tímto způsobem zaokrouhlí pouze zakázky se způsobem úhrady = hotově nebo hotově (kurýr). Všechny zakázky s ostatními způsoby zaokrouhlení zůstanou nezaokrouhlené (resp. zaokrouhlené na 2 des.místa).
 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů - doplněny formuláře nastavení pro pohyby zboží a skladovou přípravu.
 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů - nově zprovozněno nastavení nabízeného obsahu pro položky typu Datum.
 • Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - Import ISDOC XML - vytvořen nový parametr pro Prodej - Evidenční číslo: generovat Řada/číslo nebo přebírat z ISDOC XML souboru.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11868 - 11923)

18.1.2019: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11923)

Aktualizace obsahuje nové parametry pro výpočet mezd a tiskové sestavy pro rok 2019! Před zpracováním mezd za 2019/01 je nutné provést vrácení uzávěrky pro období 2018/12. Uzávěrku 2018/12 je nutné spustit na aktualizaci SlimOffice 5.1 (11923) z důvodu nových hranic parametrů pro průměry náhrady ztráty na výdělku pro rok 2019!

 Prodej

 • Nový systém vyskladnění dokladů (FV, Prodejek) a návazných funkcí pro umožnění částečného vyskladnění dokladu (tvorba VZ). Do dokladu je nově přidán příznak Vyskladněno, který určuje, zda je celý doklad vyskladněn. Naproti tomu příznak Vyskladnit má stejnou funkci jako doposud a určuje také, zda byl doklad vyskladněn (částečně nebo kompletně) a hlavně pokud je tento příznak zaškrtnut, tak se doklad při ukládání vyskladní - nově i v případě editace dokladu. Příznak Vyskladněno i příznak Vyskladnit je možno editovat na zaškrtnutý nový parametr uživatele a v kombinaci s parametrem pro povolení editace vyskladněných dokladů bude možno doklad dovyskladnit při editaci - stačí, aby doklad neměl příznak Vyskladněno, byl zaškrtnutý příznak Vyskladnit a tento příznak byl přes parametr povolený editovat. Pro částečné vyskladnění dokladů jsou do řádků dokladů přidány nové položky Dosud vyskladněno a Zbývá vyskladnit. Nově se doklady vyskladňují a kontrolují nikoliv na množství, ale na položku Zbývá vyskladnit. Do řádků přidán příznak V - znamená, že řádek byl vyskladněn bez ohledu na Zbývá vyskladnit. Řádek se zaškrtnutým příznakem V se nikdy nebude vyskladňovat. Blokace množství v dokladech je nově napojena na položku Zbývá vyskladnit
 • Rozšíření funkcí Pořízení faktury k Výdejce zboží a Pořízení Prodejky k Výdejce zboží - nově se při editaci dokladu (FV, Prodejky) doplněné řádky vyskladní (pokud je nastaven příznak Vyskladnit).
 • Napojení funkcí Výdejka k faktuře, Výdejka k prodejce a Výdejka k ZLV na nový systém vyskladnění. Nově se nabízí doklady k vyskladnění do té doby, než je doklad kompletně vyskladněn.
 • SPC=Přepravní služby - nový modul Česká pošta. Vytvořeny parametry klienta (číselná řada, typ podavatele, cesta k uložení datové souboru, atd.) a parametry uživatele (editace přepravy, tisk hned po pořízení). Katalogy - Česká pošta: vytvořeny nové katalogy pro číselníky druhů zásilek České pošty a služeb České pošty - využívá se při vytváření zásilek k dokladu. Napojeno na faktury vydané - záložka Přepravní služby a v případě evidence více balíků (parametr klienta) i na ikonu v browseru dokladů, kde se generují zásilky. Vytvořena soupiska České pošty s možností generování datového souboru typu M (dle struktury od České pošty, kódování Latin2). Tisková sestava štítků včetně čárových kódů - pro jednu zásilku i pro více zásilek při aktivním parametru klienta Evidovat více zásilek.

Sklady

 • Napojení funkcí Skladová příprava výdeje k faktuře, Skladová příprava výdeje k prodejce na nový systém vyskladnění - nově se nabízejí doklady k vyskladnění do té doby, než je doklad kompletně vyskladněn.
 • Doplnění položky Dluh po splatnosti ve dnech max. do výdejky zboží, skladové přípravy, meziskladového převodu a průběžky (funkce obdobná jako v dokladech a zakázkách).

Zakázky

 • SPC=Půjčovna - úprava funkcí Vytvoření FV / Prodejky pro vrácení zálohy. Funkce přejmenovány na Vytvoření FV / Prodejky s vrácením zálohy. Do dokladu se natáhnou mínusové částky jako doposud u zboží s příznakem půjčovna na 0 nebo pokud je vyplněn příslušný parametr klienta, tak zboží v něm vyplněné. Nově se dotáhne i všechno ostatní zboží, to má částky stejné, jako je to na zakázce.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - zavedeny nové parametry pro období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2019: MzKz/002 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), MzKz/003 - Hromadné oznámení zaměstnavatele, MzKz19/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz19/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz19/012 - Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz19/013-Prohlášení k dani, MzKz19/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (použije se poprvé pro roční zúčtování za 2018), MzKz19/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz19/018 - Oznámení plátce daně, MzKz19/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz19/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzNemoc19/001-Příloha k žádosti (NEMPRI18).
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ19/001-Přehled o výši pojistného.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přihláška a odhláška z registru zaměstnavatelů: nové tiskové sestavy MzPORZ/001 - Přihláška do registru zaměstnavatelů, MzPORZ/002 - Odhláška z registru zaměstnavatelů.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - nová tabuka výpočtu a tisková sestava MzRVD18/001 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD18/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD18/002 - Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD18/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD18/002-Příloha č.1, MZVD18/003-Příloha č.3, MZVD18/004-Příloha č.4.
 • SPC=Veřejné služby a správa: vytvořeny nové platové tabulky, platné od 1.1.2019.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - záložka Statistika - Obor vzdělání (OBORVZD). Pro vyplnění položky je možné využít aplikaci ISPV: https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx. Na základě vyplněných údajů se vygeneruje kód, který je pak možné zkopírovat do položky Obor vzdělání na kartu zaměstnance. Upraveno zpracování statistiky ISPV.
 • SPC=Mzdy-Střediska - nová funkce pro evidenci odpracované doby po střediscích (obdoba evidence odpracované doby po akcích). Formulář výpočtu mzdy rozšířen o sloupec středisko pro možnost rozepsání jedné platové složky na více středisek. Výpočet mzdy rozšířen o novou záložku Výpočet - Střediska. Napojeno na funkce Měsíční součty a zaúčtování.

Katalogy

 • Katalog firem - doplněna záložka Přílohy s možností vložit jakýkoli typ přílohy (obdobně jako v ostatních dokladech a formulářích).

 Parametry

 • Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - EDI - nový parametr Exportovat SKP místo kódu zboží - v exportech zakázek nebo dokladů se implicitně exportuje kód zboží nebo na tento nastavený parametr pak SKP.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11731 - 11867)

1.11.2018: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11867)

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy (pro podnikatele) - doplněny výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, platné od 1.1.2018.
 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - Příspěvkové organizace - Normalizované výkazy upraveny dle nových struktur pro rok 2018.

Prodej

 • Prodejky - nová tisková sestava Prod/006 - Prodejka s logem a razítkem.
 • Browsery dokladů (FV, Prod, ZLV, OP) - doplněno nové řazení: Firma, Vystaven (kód firmy+datum vystavení).
 • Ostatní - Import - Import z ISDOC XML - funkce rozšířena o možnost hromadného importu dokladů (výběr více souborů s příponou ISDOC).

Nákup

 • Browsery dokladů (FD, ZLD, OZ) - doplněno nové řazení: Firma, Vystaven (kód firmy+datum vystavení).

Sklady

 • Pohyby zboží - Prohlížení, opravy a tisk - nová ikona pro editaci položek Intrastat.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - záložka Pohyby zboží - do browseru doplněny sloupce: kód příjemce a název příjemce.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - do browseru doplněn nový sloupec Čárový kód 2 (EAN2).
 • SPC=Rozšířené filtry: filtry pro katalog zboží a služeb jsou rozšířeny o možnost filtrování položek definovaných v Parametry a servis - Parametry - Parametry dokladů.
 • Skladová příprava výdeje - záložka Dodací a platební podmínky - položka Balné rozšířena o možnost zadání množství a ceny.
 • SPC=MSU: Skladová příprava výdeje - záložka Dodací a platební podmínky - položka Balné je přístupná pro editaci. Ve funkci Odeslání faktury je cena balného přenášena do řádku FV, do ceny včetně DPH. Dále se dořádku FV dotahuje množství z položky Upravené množství (pokud je vyplněno), pokud vyplněno není, pak se dotahuje Množství (tak jako dosud).
 • Tiskové sestavy - Statistika Intrastat - ve filtru napojen parametr "Provést rozpad kompletů na komponenty" i pro přijetí - v tiskových sestavách a exportu do IDESCZ.
 • SPC=eShop: Kategorie zboží - v detailu vytvořeny záložky Přílohy a Parametry. Vytvořeny nové parametry - funkčnost obdobná jako v rozšířených filtrech pro katalog zboží a služeb. Parametr lze vybrat i jako multiselect a při ukládání se rozpadne na tolik parametrů, kolik je hodnot. Je možné zadat jeden parametr vícekrát. Natvrdo je uvedeno těchto pět parametrů: barva, velikost, sezóna, značka a sortimentní skupina.
 • SPC=eShop: Kategorie zboží - doplněna položka Zobrazovat na webu.

Objednávky

 • Ostatní - Import - Objednávky - rozšíření imporu řádek z CSV - nově se po importu cen doplňuje příznak Editovaná cena.

Zakázky

 • Zakázky - Plnění zakázky - Dodatečné plnění zakázky zakázkou - nově je umožněno buď vybrat více zakázek, které se mají splnit jednou zakázkou nebo vybrat jednu zakázku a tu splnit více zakázkami. V případě, že se vybere více zakázek, které se mají plnit více zakázkami, tak tato kombinace není možná a program upozorňuje hláškou.
 • Zakázky - Řádky - funkce Import řádků z CSV souboru rozšířena o novou funkčnost výpočtu částky celkem za řádek (množství * cena/cj) a napojení na standardní cenotvorbu. Pro uvedenou funkčnost nesmí být aktivní parametr uživatele pro zákaz editace řádek zakázky.
 • Výroba a servis - detail Výrobní zakázky - popisky položek balení a povrchová úprava je nově možné změnit podle zadaných parametrů klienta (Parametry a servis - Parametry klienta - Akce, Výroba a servis).
 • Výroba a servis - Prohlížení, opravy a tisk - doplněn sloupec Balení a položky Povrchová úprava a Balení napojeny na nové parametry klienta pro změnu textu.
 • SPC=Půjčovna: Půjčovna - v browseru doplněny nové funkce (ikony) pro Vystavení zálohy FV a Vystavení zálohy Prodejky. Funkce vytvoří doklad s řádkami, kde se kód zboží dotáhne podle nově vyplněného parametru klienta Ostatní - Půjčovna - Kódy pro zálohy (možnost multiselectu). Parametr je navázán i na funkci Vytvoření FV nebo Prodejky pro vrácení zálohy. V případě, že parametr není nastaven, pak se ve funkci Vrácení i Vystavení zálohy natáhnout všechny řádky s kartami zboží, které nemají příznak Půjčovna na kartě zboží.

Majetek

 • Karta majetku - záložka Odpisy - v browserech doplněna funkčnost na pravé tlačítko myši a před výmazem řádku ostraněna hláška "Delete record?"
 • Tiskové sestavy - Výpisy majetku - MajPrehled/002 - Seznam majetku - do sestavy doplněn tisk položky Poznámka za karty majetku.

Mzdy

 • Karta zaměstnance - tisková sestava MzKz/18012 - Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (pro OSSZ).
 • Karta zaměstnance - Platové výměry - při zadávání dalšího platového výměru pro stejnou platovou složku, která nemá ukončenou platnost se nově upozorňuje hláškou, že je platová složka již zadaná.
 • Tiskové sestavy - nová tisková sestava Čerpání sick days.
 • Tiskové sestavy MzNP001-Přehled dávek nemocenského pojištění a MzKz011 - Mzdový list (v oddílu Přehled dávek nemocenského pojištění) doplněn tisk PHV.
 • Tiskové sestavy - ZP - Přehled o platbě pojistného - MzPOPP/001 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele - kolonka Telefon se tiskne z Parametrů uživatele - Mzdy.
 • SPC=Veřejné služby a správa: při uzávěrce měsíce, když dochází k vygenerování nového platového výměru (při postupu do vyššího platového stupně) nově vybíhá informativní hláška, u kterých zaměstnanců (kód, jméno+příjmení) došlo k platovému postupu (zobrazuje se předchozí a nový platový stupeň).
 • SPC=Veřejné služby a správa: Statistika - Výkaz P1-04 - sestava rozšířena na 6 sloupců (max.), kde se popis sloupců tiskne z položky Druh činnosti na Kartě zaměstnance - Statistika - P1-04.

Katalogy

 • Kurzovní lístek - ve funkci Import kurzovního lístku z ČNB doplněna možnost zadání rozmezí datumů od-do a díky tomu se provede hromadný import kurzů za pracovní dny zadaného období (vynechají se víkendy a svátky).

 Parametry

 • Parametry uživatele - Prodej - nový parametr Upozornit na nevyplněný kód prodeje (ne/varování/zákaz) - v případě nastaveného parametru a nevyplněného kódu prodeje vybíhá programová hláška.
 • Parametry uživatele - nový parametr Řazení sestav - nejprve zobrazovat zakázkové sestavy a poté až standardní. Před tiskem, při výběru tiskové sestavy se po zapnutém parametru nejprve řadí všechny zakázkově upravené sestavy a pod nimi všechny standardní.
 • Parametry uživatele - Účetnictví - parametr Povolit editaci zaúčtovaných dokladů je rozšířen o možnost nastavení: Ano/Ne/Dotaz.
 • Parametry uživatele - nové parametry Editace zaúčtovaných dokladů pro jednotlivé moduly a druhy dokladů. Implicitně jsou parametry nastaveny podle nastavení v oblasti Účetnictví. Nově je možné nastavit: Ano/Ne/Dotaz.
 • Parametry uživatele - Sklady - nový parametr "Změnit stav ve skladové přípravě na Provedeno" - v případě nastaveného parametru je v browseru Skladové přípravy zpřístupněno nové tlačítko, kterým lze stav změnit na Provedeno.
 • Parametry klienta - Prodej - nový parametr pro nastavení Počtu desetinných míst pro množství. Parametr se použije při pořizování nového řádku v dokladech (FV, Prod, ZLV, OP).
 • Parametry klienta - Prodej - pro jednotlivé druhy dokladů vytvořeny parametry pro definici tvorby párového symbolu v účetním dokladu.
 • Parametry klienta - Nákup - parametr pro tvorbu párového symbolu při zaúčtování rozdělen pro jednotlivé druhy dokladů.
 • Parametry stanice - nová záložka Tisk a nový parametr Tisk sestav na defaultní tiskárnu.
 • Nastavení povoleného období dokladů - nově doplněna možnost nastavení pro pohyby zboží (POHYB) a skladovou přípravu (PRIPRAVA).

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11673 - 11730)

5.6.2018: Aktualizace SlimOffice 5.1 (11730)

Aktualizace obsahuje zejména nový modul GDPR - Evidence zpracování osobních údajů a novou dávku nemocenského pojištění "dlouhodobé ošetřovné" v oblasti Mzdy, platnou od od 1.6.2018.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - ve filtru před tiskem jsou v položkách Výchozí sestava Typ sestavy barevně (modrou barvou) podbarveny sestavy, které jsou v parametrech klienta - Účetnictví nastaveny a které dle zařazení do kategorie, účetní jednotka používá.
 • Tiskové sestavy - Normalizované výkazy - pro vzory roku 2016 vytvořeny varianty tisku v němčině a angličtině.

Sklady

 • Katalogy - Sortimentní skupiny - doplněny nové položky Značka (pro e-shop) a Počet desetinných míst pro CJ (údaj se dotahuje z parametrů klienta). Po vyplnění sortimentní skupiny v kartě zboží se tyto položky uplatní a dotáhnou do karty zboží.

Majetek

 • Tiskové sestavy - Výpisy majetku - tisková sestava MajPrehled/003 - doplněny sloupce Datum zařazení, Datum vyřazení, Vyřazeno v ZC účetní, Vyřazeno v ZC daňové.
 • Tiskové sestavy - Výpisy odpisů - tisková sestava MajOdpis/001 - doplněna položka Zařazeno (datum zařazení).

Daně

 • DPH - Daňové přiznání, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení - volba Třídit dle rozšířena o další možnosti (Kód, Rok+číslo+pořadí, Druh, Datum od, Datum do).

Mzdy

 • Nová dávka nemocenského pojištění od 1.6.2018 Dlouhodobé ošetřovné - doplněno v záložce Dávky NP (na kartě zaměstnance a ve výpočtu mzdy), vytvořena nová tisková sestava MzNemoc18/004 - Příloha k žádosti o dávku od 1.6.2018 a export ve formátu XML (NEMPRI18 od 1.6.2018).
 • Řešení tzv. sick days (zdravotní volno s náhradou mzdy). Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová záložka Sick days pro evidenci výměry, nároku, čerpání a zůstatku dnů, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jako zdravotní volno s náhradou mzdy. Zůstatek dnů se do dalšího kalendářního roku nepřevádí. Program hlídá, aby nedošlo k přečerpání nároku dnů v rámci kalendářního roku. Zavedena nová platová složka #SICKDAYS s novou definicí položky Náhrada = sick days.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/005 - do předfiltru doplněna možnost pro tisk položky Údaj o druhu konaných prací - buď z položky Zaměstnání nebo z Profese.

Katalogy

 • Nový modul GDPR - Evidence zpracování osobních údajů (původně Evidence souhlasů). Katalog Definice zpracování osobních údajů (původně Definice souhlasů) - možnost obecného nadefinování různých druhů souhlasů, tj. druhů zpracovávaných osobních údajů včetně definice plného znění souhlasu, zpracovatele, místa uložení souhlasu, délky platnosti souhlasu, apod. Browser Evidence zpracování osobních údajů (původně Evidence souhlasů) - samotná evidence udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů (tj. příslušných druhů souhlasů) ze strany zákazníka - tj. firmy či kontaktu v katalogu firem, pracovníka nebo zaměstnance na příslušnou dobu (platnost od-do) s možností uvedení způsobu získání souhlasu či přiložení přílohy. Nové tiskové sestavy: GDPREvid/001 - Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, GDPREvid/002 - Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Nová funkce pro Hromadné vložení do evidence zpracování osobních údajů (lze ji vyvolat z browseru Definice zpracování osobních údajů) - podle aktuálního druhu souhlasu se předvyplní formulář, ve kterém se vybere hromadné vložení pro firmy, kontakty, zaměstnance či pracovníky.

 Parametry

 • SPC=Docházkové systémy: nový parametr klienta - Mzdy - Kopírovat kód do položky Osobní číslo (na kartě zaměstnance). Pokud nebude při ukládání nově vytvořené karty zaměstnance vyplněna položka Osobní číslo pro docházkové systémy, tak se do této položky zkopíruje kód zaměstnance. Současně vytvořena opravná procedura Parametry a servis - Opravné procedury - Mzdy - Kopírovat kód do položky Osobní číslo (na kartě zaměstnance) - tato procedura natvrdo ve všech kartách a obdobích zkopíruje kód do osobního čísla zaměstnance.
 • SCP=Korekce SC - vytvořen nový parametr klienta - Sklady - Zákaz zaúčtování pohybů zboží bez korekce - pokud bude parametr nastaven, tak není dovoleno pohyb zboží zaúčtovat.