Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12127 - 12157)

18.9.2019: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12157)

Aktualizace programu SlimOffice obsahuje především další legislativní změnu, platnou od 1.10.2019, týkající se Kontrolního hlášení a nového formátu XML. V aktualizaci je dále kompletně dořešena nová metodika výpočtu DPH u vystavených daňových dokladů metodou shora - tedy výpočet DPH z částek s DPH.

Všechny novinky a změny v aktualizaci:

Obecné

 • Kurzovní lístek - funkce Import kurzovního lístku z ČNB - upraveno na zabezpečené HTTPS připojení.

Prodej

 • Nová metodika výpočtu DPH při vystavování FV, ZLV, Prodejek, OZ se zadanými řádky, kdy je na záložce Dodací a platební podmínky nastaveno V řádcích zadávat ceny: s daní. Při tomto nastavení je DPH počítáno jako rozdíl mezi částkou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 (pro základní sazbu 21%), 1,15 (pro první sníženou sazbu 15%) a 1,10 (pro druhou sníženou sazbu 10%). V případě generování rozpisu DPH pro kombinace kód prodeje+kód plnění+středisko+akce dojde při ukládání dokladu k porovnání součtu částek základů z rozpisu na základ DPH v hlavičce dokladu. V případě nerovnosti dojde k případnému haléřovému dorovnání dle nového parametru klienta - Prodej: Při nerovnosti základu DPH = upravit částku základu (implicitně nastaveno)/vygenerovat zaokrouhlení.
 • Faktury vydané, Zálohové listy vydané, Prodejky, Ostatní pohledávky - Prohlížení, opravy a tisk - doplněna nová položka pro třídění: Datum DPH.

Nákup

 • Faktury došlé, Zálohové listy došlé, Ostatní závazky - Prohlížení, opravy a tisk - doplněna nová položka pro třídění: Datum DPH.

 Pokladna

 • Nový parametr klienta: Při dotažení úhrady dokladu dotahovat firmu do hlavičky, pokud již není vyplněna. Při pořizování pokladního dokladu na úhradu dokladu není potřeba ručně doplňovat firmu. Ta se pomocí tohoto parametru dotáhne z dokladu, který je placen.

Zakázky

 • Nová metodika výpočtu DPH při vystavování Zakázek, kdy je na záložce Dodací a platební podmínky nastaveno V řádcích zadávat ceny: s daní. Při tomto nastavení je DPH počítáno jako rozdíl mezi částkou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 (pro základní sazbu 21%), 1,15 (pro první sníženou sazbu 15%) a 1,10 (pro druhou sníženou sazbu 10%).

Daně

 • DPH - Kontrolní hlášení - nový formát XML souboru pro EPO podání, platný od 1.10.2019.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12107 - 12126)

30.7.2019: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12126)

Aktualizace je určena zejména pro uživatele oblasti Mzdy a obsahuje opravu v generování plateb a zaúčtování mezd. Se změnou sazby sociálního pojištění od 1.7.2019 z 25% na 24,8% se v některých případech při přípravě plateb negenerovala správná částka. Současně se objevily i problémy se zaúčtováním, kdy se účetní doklad nepodařilo vytvořit. Aktualizaci je tedy nutné nainstalovat ideálně před samotným zpracováním mezd za období 2019/07. V případě, že již máte výpočty za 2019/07 provedeny, postačí pouze provést novou přípravu plateb (Mzdy - Výpočty - Platby - Příprava plateb).

Všechny novinky a změny v aktualizaci:

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Účetní kontrola - nová tisková sestava UcKontrola/003 - Kontrola nevyplněných kont. Sestava vypíše řádky z účetního deníku, kde nejsou vyplněná konta (např. v důsledku importu dat).

Objednávky

 • Prohlížení, opravy a tisk - do browseru doplněn nový sloupec Odesláno (O) - informace o tom, zda byla Objednávka odeslána e-mailingem.

 Katalogy a CRM

 • GDPR - Evidence zpracování osobních údajů - do browseru doplněny nové sloupce z detailu kontaktu: Telefon, Mobil, E-mail.

 Mzdy

 • Výpočty - Platby - oprava generování platby na sociální pojištění.
 • Výpočty - Zaúčtování - oprava generování účetního dokladu.
 • Katalogy - Zdravotní pojišťovny - detail rozšířen o novou položku Organizační složka, která je implicitně nastavena na hodnotu 00. Současně je napojena do exportu v sestavě MzPOPP001 - Přehled o platbě pojistného.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12090 - 12106)

27.6.2019: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12106)

Aktualizace je určena především uživatelům, kteří v programu SlimOffice zpracovávají mzdy! Od 1.7.2019 dochází ke zrušení karenční doby a tím pádem má zaměstnavatel povinnost svému zaměstnanci platit 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu od prvního dne pracovní neschopnosti. Současně dochází ke snížení sazby pojistného u zaměstnavatele z dosavadních 25% na 24,8%. V této souvislosti byly zavedeny další parametry výpočtu, platné od 1.7.2019!

Bez provedení této aktualizace nelze zpracovat mzdy za období 2019/07!

Všechny novinky a změny v aktualizaci:

Účetnictví

 • SPC=Příspěvkové organizace - úprava normalizovaných výkazů - ve filtru se zobrazuje položka Sestaveno dne, kde je implicitně nastaven dnešní datum, který je napojen na položku Okamžik sestavení.

Prodej

 • SPC=Maloobchod -  dodatečná změna způsobu úhrady při zobrazení formuláře tisku na paragon u Prodejky - zprovozněno na nový parametr Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady. Při změně ze způsobu hotově na platební kartou a obráceně jsou nyní provedeny přepočty celkových částek a rozpisu.

Sklady

 • Tiskové sestavy - Stav skladu - nová sestava StavSkladu/011 - Aktuální stav skladu v SC - porovnání s požadovaným množstvím. V předfiltru sestavy je možno zadat operátor <, >, = a <> a dále množství pro porovnání.

 Zakázky

 • SPC=Půjčovna - úprava pořizování řádek zakázky v půjčovně - podle požadovaného množství zboží na řádku se určuje, zda bude v termínu půjčení toto množství volné. Pokud volné nebude, vybíhá hláška a není dovoleno řádek uložit. Současně při pořizování řádek není povoleno uložení řádku s nevyplněným termínem půjčení.

 Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - parametry, aktuálně platné od 1.6.2019 do 31.12.2019, mají nyní zkrácenou platnost do 30.6.2019. Zavedeny nové parametry pro období od 1.7.2019 do 31.12.2019, kde došlo k úpravě 2 položek. Záložka Výpočet pojistného - pojistné na sociální za zaměstnavatele (Zam. zákl.s.) upraveno na hodnotu 24,8%. Záložka Ztráta na výdělku - nemoc Náhrady mzdy upraveno na 60%.
 • Nový parametr klienta - Mzdy - nový parametr Neúčtovat pro účtování Pracovního úrazu - napojeno do tvorby účetního dokladu.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 11924 - 12089)

31.5.2019: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12089)

V této aktualizaci reagujeme na řadu legislativních změn z oblasti DPH a Mezd. Aktualizace je povinná pro všechny plátce DPH a mzdové účtárny!

Od 1.4.2019 dochází ke změně způsobu výpočtu DPH metodou "shora". Již se pro výpočet nepoužívá koeficient zaokrouhlený na 4 des.místa. Pro tyto účely byl v programu SlimOffice vytvořen nový parametr klienta pro oblast Pokladna - Výpočet DPH. Implicitně je zde nyní nastaveno: částka včetně DPH * koeficient (dosud používaný výpočet). Pro uvedenou změnu je legislativně dána 6-ti měsíční lhůta, takže nejpozději do 30.9.2019 je nutné, aby si všichni plátci DPH uvedený parametr změnili na: Výpočet DPH = částka včetně DPH - částka bez DPH.

Dále od 1.4.2019 již není možné v bezhotovostním platebním styku provádět zaokrouhlování dokladů tak, aby vzniklá částka zaokrouhlení byla vyčíslena v položce Základ 0% či Mimo režim DPH. Podle výkladu §36 a §37 zákona o DPH se nyní doklady placené v bezhotovostním platebním styku nemají zaokrouhlovat (resp. se zaokrouhlují na 2 des. místa). Naopak doklady placené hotově však při samotné platbě zaokrouhleny být musí. Protože zákon o DPH pro tento případ žádné pravidlo nestanovuje, dojde nejspíše k matematickému zaokrouhlení na celé Kč. V takovém případě bude existovat zaokrouhlení, které nebude vstupovat do základu daně (viz. §36 odst.5 zákona o DPH). Díky těmto zákonným změnám vznikly v programu SlimOffice nové parametry Klienta pro oblasti Prodej a Zakázky. Obecně se nyní v programu doklady zaokrouhlují podle dosavadního nastavení. To znamená, že bez ohledu na způsob úhrady dojde k zaokrouhlení celkové částky tak, jak je nastaveno v parametrech klienta. Nově je však zapotřebí nastavit, aby se zaokrouhlovaly pouze doklady s hotovostním způsobem úhrady a aby všechny doklady s ostatními způsoby úhrady zůstaly nezaokrouhlené. Toto nastavení provedete v parametrech klienta – Prodej/Zakázky, kde zaškrtnete nový parametr Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady a pro jednotlivé druhy dokladů a měny nastavíte na jakou hodnotu se zaokrouhlení provede. Upozorňujeme, že nastavení způsobu zaokrouhlení je zatím funkční při pořizování dokladů (FV, Prod, ZLV, Zakázek) v režimu Nový! Při editaci či kopii dokladu a následné změně způsobu úhrady, program změnu hodnoty zaokrouhlení celkové částky nemění. To je zapotřebí provést ručně na záložce Dodací a platební podmínky. V počáteční fázi používání programu vám doporučujeme obezřetnost v používání těchto nových funkcí. Praxe nám teprve vše ukáže a pokud to bude nutné, jsme připraveni provést případné další úpravy. 

Ve mzdové oblasti dochází od 1.5.2019 k navýšení položky pro hranici platby srážkové daně z částky 2.500 Kč na 3.000 Kč. Výpočet mezd za období 2019/05 je nutné provést na této aktualizaci! Dále od 1.6.2019 dochází ke zvýšení částky srážek "Bez omezení srážet nad" z částky 9.643 Kč na 19.286 Kč. Změna ve výpočtu srážek se tedy poprvé projeví ve mzdovém období 2019/06.

 Obecné

 • Nápověda - Vzdálená podpora - nový přímý odkaz pro spuštění aplikace "SLIM Vzdálená podpora" (TeamViewer) z www.slim.cz.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - upraveny filtry pro různé tiskové sestavy v případech, kdy se uživatel přepíná mezi účetnimi obdobími. Při přepínání účetních období dochází k přenastavení položek datumů podle aktuálně zvoleného období.

Prodej

 • Faktury vydané - Prohlížení, opravy a tisk - do browseru doplněna nová funkce pro SPC=Přepravní společnosti - Česká pošta. Vytvořena nová ikona pro dodatečné doplnění údajů, které se nejprve vyplní do nabídnutého formuláře a dotáhnou do všech označených faktur vydaných.
 • Prodej - Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Export pohledávek - nový formát exportu pro UniCreditfactoring.

Banka

 • Nová funkce: Bankovní příkazy - Hromadná příprava BP - Hromadné zadávání inkasa - po výběru a označení nezaplacených dokladů (ke kterým dosud neexistuje bankovní příkaz-inkaso) se vygenerují řádky do bankovních příkazů označené příznakem Inkaso.
 • Export BP do ABO - úprava exportu bankovních příkazů pro Oberbank (formát *.CFD) podle upravených struktur (do elementů UD: a UK: přidáno třetí pole za předčíslím a číslem účtu - jde o jméno banky pro příslušný účet).

Pokladna

 • Pokladní doklady - při výpočtu DPH je nyní uplatňován nový parametr klienta - Pokladna - Výpočet DPH. Implicitně je nastaveno: částka včetně DPH * koeficient (stávající výpočet DPH u zjednodušených daňových dokladů). Novelou zákona o DPH se od 1.4.2019 zavádí nový způsob výpočtu DPH jako rozdílu mezi částkou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 (pro základní sazbu 21%), 1,15 (pro první sníženou sazbu 15%) a 1,10 (pro druhou sníženou sazbu 10%). Pro tento nový způsob je potřeba nastavit hodnotu parametru Výpočet DPH: částka včetně DPH - částka bez DPH. Pro změnu výpočtu DPH je legislativně dána lhůta 6 měsíců po účinnosti novely zákona o DPH (tedy do 30.9.2019).
 • Nový parametr uživatele - Pokladna: Zrychlené pořizování pokladních dokladů. Po zapnutí parametru kurzor skáče po těchto položkách: Směr, Řada, Datum vystavení, Datum plnění DPH, Firma, Popis, řádek - sloupec Typ, kde se automaticky nastavuje Typ=KÓD.

Sklady

 • Nová funkce na SPC=Šarže: Automatické dotahování zboží při výdeji. Do karty zboží doplněna nová položka Automatické doplňování šarží při výdeji (záložka Ostatní). Položka je navázána pro importy a exporty karet zboží. Při pořizování výdejky zboží nebo skladové přípravy se po dotažení příslušné karty zboží s nastaveným parametrem a po zadání množství, automaticky dotáhne šarže od nejstarší po nejnovější. Automaticky dotažené šarže je pak možné pouze prohlížet, nikoli editovat. Automatické dotahování šarží je napojeno i na všechny další funkce, kde se výdejka zboží či skladová příprava vytváří automaticky (např. funkce plnění, či pořizování k dokladu).
 • Katalog zboží a služeb - Karta zboží - záložka Pohyby zboží - Skladová příprava - doplněn sloupec Stav skladové přípravy.
 • SPC=Spotřební daň: na kartě zboží vytvořena nová záložka Spotřební daň s novými položkami: Kód spotřební daně (vazba na číselník), Přepočet cj (definice přepočtu mezi jednotkami na kartě zboží a v kódech spotřebních daní).
 • Příjemka zboží - doplněna nová položka Příjemce.
 • Nová funkce Předruhování zboží: Pohyby zboží - Pořízení dokladů výroby - Nové předruhování. Kódy příjmů a výdejů zboží rozšířeny o nový kódy a typy PREDRU - předruhování. Funkce je obdobná meziskladovému převodu s tím rozdílem, že je možné zadat v řádcích jiný kód zboží pro příjemku (pokud se však nezadá, převezme se kód zboží výdejky). Zboží příjemky pak převezme skladové ceny výdejky jako nákupní, ačkoliv kódy zboží na daném řádku můžou být jiné. Zavedeny nové parametry klienta - Sklady - kódy pohybu pro předruhování (příjem i výdej). Vytvořeny nové parametry uživatele pro nastavení nabízených řad příjemek a výdejek předruhování. Pohyby zboží typu předruhování zahrnuty do funkce Korekce SC. Implementováno řešení šarží, kde se do řádků zadá pouze šarže pro příjem a výdej šarže se již provádí automaticky podle datumu příjmu. Po rozpadu šarží - příjem - výdej není možné měnit řádky (tj. množství, mazání, přidávání).
 • Nová funkce Odvádění výroby: Výrobní zakázky - Prohlížení, opravy a tisk - nová ikona v browseru, nová funkce v menu: Pohyby zboží - Pořízení dokladů výroby - Nové odvádění výroby. Kódy příjmů a výdejů zboží rozšířeny o nové kódy a typy ODVVYR - odvádění výroby. Karta zboží - Ostatní - doplněna nová položka Výrobek a CJ ve vztahu ke kartě zboží (přepočet lze zadávat pouze pro karty, kde je nastaveno sledovat=stavy i pohyby). Rozšířen export a import karet zboží o tyto nové položky. Zavedeny nové parametry klienta - Sklady - kódy pohybu pro odvádění výroby (příjem i výdej). Vytvořeny nové parametry uživatele pro nastavení nabízených řad příjemek a výdejek odvádění výroby. Výdejka v odvádění výroby se provede na Výrobek a CJ podle zadaného přepočtu na kartě zboží. Příjemka se pořídí standardním postupem s tím rozdílem, že NC celkem se rovná položce SC celkem na výdejce (NC/cj se dopočítá podle zadaného množství). Upravena funkce Korekce SC pro odvádění výroby. Implementováno řešení šarží pro odvádění výroby. Nově se zadávají v řádcích šarže pro příjem zboží, při ukládání se příjem zamění za výdej jako doposud a šarže pro příjem se uloží pro pozdější tvorbu příjemky. Místo šarží pro příjem se doplní šarže pro výdej - a to automatickou funkcí podle stáří šarží.
 • Skladová příprava - Porhlížení, opravy a tisk - funkce Import skladové přípravy příjmu z CSV souboru rozšířen i o výdejky zboží. Předfiltr před importem zobecněn a rozšířen o další položky.
 • SPC=eShop: Karta zboží - záložka eShop rozšířena o novou podzáložku SEO s novými položkami. Rozšířeny exporty a importy karet zboží o tyto položky.
 • SPC=MSU: Úprava synchronizace číselníků pro Mobilního skladníka. Vytvořen nový parametr uživatele - Mobilní skladník - V MSU nabízet pouze karty zboží s kladním stavem na skladě. Na tento parametr se do Mobilního skladníka přenášejí pouze karty zboží s kladným stavem na skladě.
 • Katalog zboží a služeb - nová funkce kopie kusovníku na kartě zboží. Na kartě zboží typu Kusovník nebo Receptura se při editaci nově zobrazuje na záložce Kusovník tlačítko, kterým je umožněno převzít komponenty z již existujícího kusovníku. Jedná se o obdobnou funkci, která se spouští při vytváření nové karty funkcí kopie karty typu kusovník. Stiskem ikony se zobrazí browser karet zboží vyfiltrovaný na typ Kusovník nebo Receptura. V případě vybrání zboží se pak provede přidání komponent vybraného kusovníku nebo receptury na kartu zboží. Pokud již existují komponenty, na dotaz se provede buď přepsání nebo přidání nových komponent.

 Objednávky

 • Objednávka - řádky - po dotažení karty zboží se nově uplatňuje nastavený počet desetinných míst pro množství, tak jak je nadefinováno v kartě zboží v položce Počet desetinných míst CJ.
 • Plnění Objednávky příjemkou - nově se přebírá i položka Příjemce.

Zakázky

 • Nová varianta funkce vytvoření objednávky k zakázkám: Zakázky - Objednávka k zakázce - K celé zakázce-seskupení zboží po kódech. V řádcích objednávky se za stejný kód zboží sečtou řádky s množstvím. Funkčnost je upravena i pro případný rozpad kusovníku (na parametr klienta - Objednávky - Provádět rozpad kusovníku).
 • SPC=Výrobní zakázky: Výroba a servis - Překlopení do faktury vydané - nyní se nabízejí pouze záznamy s příznakem Fakturovat. Browser výrobních zakázek zůstává otevřený i poté, co se provede překlopení do faktury vydané, aby bylo možné překlopit další výrobní zakázku.
 • SPC=Výrobní zakázky: Výroba a servis - nová funkce Odvádění výroby k výrobním zakázkám (nová ikona v browseru). Po spuštění funkce se do odvádění výroby dotáhnou hlavičkové i řádkové údaje. Při uložení se provede rozpad řádek, automatické dotažení šarží - tj. všechny funkce, týkající se odvádění výroby.

Majetek

 • Prohlžení, opravy a tisk - Karty majetku - při použití funkce Kopie záznamu se nově nekopírují údaje vyplněné na záložce Silniční daň.
 • Majetek - Změna plánu odpisů na skutečnost - předfiltr upraven tak, že je nyní implicitně zaškrtnuto Za zadané období a datumy od-do jsou předvyplněny podle aktuálně zvoleného účetního období. Obdobně je úprava provedena pro funkci Změna skutečnosti odpisů na plán.
 • Tiskové sestavy - filtry pro sestavy nyní zůstávají na obrazovce viset do té doby, než je uživatel sám nezavře.

Daně

 • DPH - Daňová přiznání - nové tiskové sestavy DPH_VZOR/018 a DPH_VZOR/019 - Daňové přiznání k DPH vzor č. 21 (platné pro období od 1.4.2019). Došlo pouze k drobným změnám v popisech. XML struktura EPO podání se nezměnila.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - současné parametry, platné od 1.1.2019 do 31.12.2019, mají zkrácenou platnost do 30.4.2019. Zavedeny nové parametry pro období od 1.5.2019 do 31.5.2019, kde je zvýšena jediná položka srážkové daně u ostatních příjmů podle §6 zákona o daních z příjmů v případech, kdy poplatník nepodepsal prohlášení k dani, tj. částka 2.500 Kč se zvyšuje na 3.000 Kč a tím dochází ke sjednocení s částkou, která zakládá účast ne nemocenském pojištění. Dále zavedeny nové parametry od 1.6.2019 do 31.12.2019, kde je změněna položka pro výpočet srážek: Bez omezení srážet nad - částka 9.643 Kč se zvyšuje na 19.286 Kč.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - záložka Srážky - doplněna nová položka Datum nabytí právní moci. Současně vytvořen nový parametr klienta - Pořadí srážek posuzovat Podle pozice/Podle datumu nabytí právní moci. Implicitně je pořadí srážek prováděno podle Pozice. Nově je možné pořadí určovat podle datumu nabytí právní moci.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - při použití funkce kopie a současně nastaveném parametru klienta Kopírovat kód do položky Osobní číslo, tak poté se pro položku Osobní číslo uplatní parametr, nikoli kopie údaje ze vzorové karty zaměstnance.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - pořízení souběhu - nově se kopírují údaje ze záložky Výplata mzdy.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - filtr - povolen multiselect na položce Pracovní kategorie.
 • Výpočty - Výpočet mezd - detail - záložka Platové složky - graficky upraveno, aby byly viditelné všechny sloupce v gridu.
 • Výpočty - Výpočet mezd - zaveden nový parametr klienta Hodiny pro překročení/nenaplnění FPD vynulovat. V případě, že bude parametr nastaven, tak se před samotným výpočtem vynulují případně zadané hodiny, dny a částka u platových složek nastavených pro překročení/nenaplnění FPD.
 • Výpočty - Výpočet mezd - vytvořen nový parametr klienta Automatické doplnění počtu hodin a dnů do položky svátek. Po doplnění této platové složky se následně ve výpočtu mzdy podle pracovního kalendáře automaticky doplňují uvedené údaje. Podmínkou pro automatické doplnění je existence shodné platové složky v kartě zaměstnance, na záložce Platové výměry (potažmo ve výpočtu mzdy).
 • Výpočty - Výpočet mezd - Detail - záložka Platové složky - zobrazen Fond pracovní doby pro příslušné mzdové období a konkrétního zaměstnance.
 • Tiskové sestavy - ZP - Přehled o platbě pojistného - Export datových souborů VZP a ZPMV ČR pro možnost načtení v rámci VZP Point a E-kominikace ZPMV ČR.
 • Výpočty - Výpočet mezd - nová tisková sestava MzVm/005 - Výplatní lístek vzor 5 (2 lístky na A4).
 • Výpočty - Výpočet mezd - Detail a browser - doplněno zobrazení položky Hrubá mzda.
 • Výpočty - Výpočet mezd - v případě, že je nastaven nový parametr klienta Upozorňovat hláškou pro hlídání fondu pracovní doby, tak při současně zaškrtnutném parametru Hlídat fond pracovní doby program při spuštění funkce Vypočítat provede kontrolu na fond pracovní doby a v případě nerovnosti vyhodí hlášku.
 • Výpočty - Výpočet mezd - filtr - doplněn nový příznak pro možnost vyfiltrování položky Odesláno.
 • Výpočty - Platby - tisková sestava MzPrUr/001 - Pojištění na pracovní úraz - před tisk doplněn předfiltr s možností rozpisu po středicích. Po zaškrtnutí se poměrem rozpočítají částky po střediscích zadaných v katalogu zaměstnanců.
 • Výpočty - Měsíční součty - Platové složky ve filtru povolen multiselect na položce Kód.
 • Výpočty - Měsíční součty - Mzdové položky - ve filtru povolen multiselect na položce Typ.
 • Výpočty - Docházka - doplněny druhy docházky Otcovská a Dlouhodobé ošetřování včetně napojení přenosu do výpočtu mzdy (tabulka Dávky NP).
 • Parametry uživatele - doplněny nové položky Řada bankovních příkazů a Bankovní účet. Vyplněné údaje se nabízí při tvorbě bankovního příkazu v browseru Platby.
 • Tiskové sestavy - Přehled průměrů - implicitně se tisknou zaměstnanci, kteří jsou ve stavu. Již jsem nepadají neaktivní a propuštění zaměstnanci.
 • Tiskové sestavy - Čerpání dovolené (MzCerDov/001) - doplněn sloupec Zbývá celkem (součet sloupců Zbývá + Zbývá z loňského roku).
 • SPC=Docházkové systémy - napojení na nový docházkový systém adochazka.cz.
 • SPC=Docházkové systémy - přenos dat je rozšířen o možnost přenosu více položek z docházkového systému do jedné platové složky ve výpočtu mzdy nebo z jedné položky v docházkovém systému do více platových složek ve výpočtu mzdy.
 • Ostatní - Hromadná příprava platových výměrů podle vzorové karty zaměstnance - do předfiltru doplněna položka pro možnost výběru platové složky (platových složek), která se má (které se mají) ze vzorové karty zaměstnance rozkopírovat do vybraných karet zaměstnanců, do záložky Platové výměry.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení klienta - Prodej - pro způsoby zaokrouhlení jednotlivých dokladů pro běžnou a cizí měnu byl zaveden nový parametr Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady. Při nastaveném parametru se tímto způsobem zaokrouhlí pouze doklady se způsobem úhrady = hotově nebo hotově (kurýr). Všechny doklady s ostatními způsoby zaokrouhlení zůstanou nezaokrouhlené (resp. zaokrouhlené na 2 des.místa).
 • Parametry - Nastavení klienta - Zakázky - pro zaokrouhlení v běžné a cizí měně zaveden nový parametr Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady. Při nastaveném parametru se tímto způsobem zaokrouhlí pouze zakázky se způsobem úhrady = hotově nebo hotově (kurýr). Všechny zakázky s ostatními způsoby zaokrouhlení zůstanou nezaokrouhlené (resp. zaokrouhlené na 2 des.místa).
 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů - doplněny formuláře nastavení pro pohyby zboží a skladovou přípravu.
 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů - nově zprovozněno nastavení nabízeného obsahu pro položky typu Datum.
 • Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - Import ISDOC XML - vytvořen nový parametr pro Prodej - Evidenční číslo: generovat Řada/číslo nebo přebírat z ISDOC XML souboru.