Novinky v programu SlimOffice 6.1 (build 13530 - 13650)

1.6.2023: Aktualizace SlimOffice 6.1 (13530 - 13650)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.1 (13650) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Účetnictví

 • Účetní deník - nová funkce pro hromadné storno (či odstornování) účetních dokladů. V případě, kdy se označí více záznamů a uživatel má právo pouze stornovat doklady (nikoli mazat), tak se hromadně tyto doklady stornují. V opačném případě je možné stornované doklady naopak hromadně odstornovat. Funkce je spustitelná přímo z browseru účetních dokladů pomocí tlačítka pro storno/smazání záznamu nebo více označených záznamů. Po ukončení operace se zobrazí rekapitulace výsledků.
 • Ostatní - Export - zvýšen časový limit pro export velkého počtu řádků do CSV souboru.

Prodej

 • Faktury vydané - upravena tisková sestava FaktVy/001 - vytvořena nová tabuka pro odečet (vyúčtování) záloh a doplněna tabulka výsledné rekapitulace DPH.
 • SPC=Přepravní společnosti: Graficky upravena záložka Přepravní společnosti (jednotlivé přepravní služby jsou přemístěné do samostatných podzáložek. Současně implementována funkčnost, kdy po kliknutí na záložku Přeprava v dokladu se automaticky nastaví přepravní společnost, která je využívána. Stejně tak se program chová při procházení dokladů v režimu náhledu.
 • SPC=Přepravní společnosti: nově implementována přepravní služby Zásilkovna (databázová struktura, výdejní místa, počty balíků, doplnění údajů, filtrování přepravy, parametry, atd...). Vytvořena podpora pro hromadné (vícekusé) zásilky. Napojení přenosu přepravy ze SlimShop do zakázek.
 • SPC=Přepravní společnosti: Faktury vydané - doplnění záložky Účastníci (obdobně jako v Zakázkách a Akcích). Napojeno na funkce: Plnění zakázky FV, FV k podobné zakázce, kopie FV, Vytvoření FV k více zakázkám. V těchto funkcích se zkopíruje i záložka Účastníci. Ve funkcích Plnění zakázky FV a Vytvoření FV k více zakázkám pak všichni účastníci ze všech označených zakázek.
 • SPC=Platební terminály (SPC=Global Payments): implementace platebních terminálů Global Payments do Faktur vydaných, Prodejek, Zálohových listů vydaných a Ostatních pohledávek. Platby kartou se provádějí s plně integrovaným platebním terminálem od společnosti Global Payments. Upraveny sestavy: FaktVy/001 Faktura vydaná - standardní tvar, ZalVy/001 Zálohový list vydaný - proformafaktura logo a razítko, OstPohl/001 Ostatní pohledávka včetně zaúčtování, kde je doplněn tisk údajů z platebního terminálu o provedené platbě.
 • Rozšíření importu dokladů z ISDOC XML o poukázky. Zavedeny nové parametry klienta: Kód prodeje pro poukázky a možnost importovat dobropisy s opačným znaménkem.

Nákup

 • Nová funkce pro doklady Nákupu, kdy je možné z náhledu dokladu editovat středisko a akci na záložce Rozpis DPH včetně propisu do případného účetního dokladu. Zaveden nový parametr uživatele Nákup - Editace akce a střediska v rozpisu DPH z detailu dokladu s vazbou na účetní doklad. Pokud je parametr aktivní, tak se v náhledu dokladu na záložce Rozpis DPH objeví tlačítko Editovat středisko a akci a po stisknutí je možné Středisko a Akci editovat. Při uložení se zkontroluje existence účetního dokladu. V případě shodnosti řádků, částek a dalších údajů se změny propíší i do existujícího účetního dokladu. V případě neshodnosti údajů vyskočí hlášení, že je nutné účetní doklad upravit ručně.
 • Ostatní - Import - Faktury došlé - úprava importu údajů do Rozpisu DPH (z CSV souboru). Pokud v souboru CSV schází některé údaje, dotáhnou se tyto z katalogu kódů nákupu (kód plnění DPH, popis plnění DPH, popis kódu nákupu, konto, středisko a akce).
 • SPC=Workflow: rozšíření funkčnosti s využitím posloupnosti stavů. Stavy dokladů rozšířeny o položku Předchozí stav (tato položka nově umožňuje změnu stavu po celé délce řetězce stavů). Pokud nebudou vyplněny předchozí stavy, vše funguje jako doposud. V případě, že se vyplní předchozí stav, tak pro změnu stavu v dokladu musí mít uživatel oprávnění na požadovaný stav. Navíc ale může v řetězci stavů přeskočit o více stavů, pokud má na ně oprávnění. Dále v detailu dokladu, na záložce Workflow doplněna nová položka Přiřazený uživatel - tato položka slouží k tomu, aby bylo možné doklad přiřadit jinému uživateli ke schválení (či posunutí do dalšího stavu). Doplněna další nová položka Další stav (pokud existuje, jinak je prázdné). Pokud existuje Další stav, tak nově se jako Přiřazení uživatelé nabízejí uživatelé patřící k tomuto následujícímu stavu. Pokud Další stav není, nabízí se uživatelé patřící aktuálnímu stavu. Do filtru pro browser dokladů přidána možnost filtrovat přiřazeného uživatele. Vytvořeno nové menu Workflow - Schvalování dokladů a Protokol. V browseru Schvalování dokladů se danému uživateli zobrazují doklady, které je potřeba schválit či potvrdit (tj. přeřadit do jiného stavu nebo jinému uživateli). Stavy dokladů přesunuty do nové položky v oblasti Parametry a Servis - Parametry, kde je nové menu Workflow.

Banka

 • Ostatní - Import - úprava importu dokladů z CSV souboru: doplněno ukládání posledního čísla dokladu do řady BV po provedeném importu bankovních výpisů.
 • Bankovní výpisy - Import BV z ABO - sjednocení a doplnění ukládání posledního čísla dokladu do řady BV po provedeném importu bankovních výpisů. Doplněno do těchto importů: Gemini, Citibank, Multicash, ČSOB Factoring, Raiffeisen Bank - MultiCash, Oberbank eBanking, Volksbank Gemini a GPC KB.
 • SPC=Platební terminály (SPC=Global Payments): Bankovní výpisy - typ řádku = hromadný - vytvořena nová funkce importu rozpisu řádků podle avíza Global Payments.

Sklady

 • Skladová příprava - do tiskových sestav SklaPrVyd/001 - Skladová příprava - výdej zboží a SklaPrVyd/002 - Skladová příprava - dodací list - výdej zboží: doplněn tisk podpisu, který je uložen v příloze typ=Grafika jako podtyp = Podpis.

Zakázky

 • Zakázka - formulář zakázky upraven (rozšířen) pro zobrazování na širokoúhlých monitorech.
 • Zakázka - Řádky - nově umožněno ukládání a načítání pořadí a šířek sloupců. (Uvedená funkčnost je obecná a je použita na spoustě dalších míst v programu).
 • SPC=Workflow: implementace Workflow do zakázek (obdobně jak funguje v oblasti Nákup). Do formuláře zakázky doplněna nová záložka Workflow a Stav dokladu. Vytvořen nový browser Workflow - Protokol.

Objednávky

 • Objednávky - import řádek objednávky z CSV souboru: výrazně optimalizováno a zrychleno, aby bylo možné importovat i větší objemy řádek v jednom CSV souboru. Nově je možné, aby v importním CSV souboru existoval sloupec cena_celkem. V takovém případě se pak cena za jednotku spočítá jako Cena celkem / Množství. Cena za jednotku je pak ignorována (v případě, že v CSV souboru existuje).

Majetek

 • SPC=Veřejné služby a správa: Katalogy - Kategorizace majetku – aktualizace číselníku podle přílohy č. 1 Českého účetního standartu č. 708.

Mzdy

 • Výpočty - Výpočet mezd - nová ikona pro Import údajů do výpočtu mzdy ze souboru XLSX. Údaje se importují pouze do existujících platových složek ve výpočtu mzdy. Struktura souboru: Kod_zamest (kód zaměstnance), Prijmeni (příjmení zaměstnance - pouze informativní sloupec), Jmeno (jméno zaměstnance - pouze informativní sloupec), Kod_ps (kód platové složky), Hod (hodiny), Dny (dny), Castka (částka).
 • Výpočty - Výpočet mezd – vytvořena nová funkce pro možnost hromadného přepočtu výpočtu mezd. Přepočet je možné spustit na označené zaměstnance. V případě souběhu se přepočtou všechny pracovní poměry i kdyby nebyly označeny. Při přepočtu jsou potlačeny veškeré kontroly a upozornění (např. hlídání fondu pracovní doby apod.).
 • Výpočty - Výpočet mezd - do tiskových sestav výplatních lístků MzVm/001, MzVm/003, MzVm/004 a MzVm/005 doplněn tisk kalendářních dnů u dávek NP (nemoc, OČR, mateřská, rodičovská, otcovská, dlouhodobé ošetřování). Nyní se tisknou pracovní (d) i kalendářní dny (kd).
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - Úprava šablony pro výpočet ročního vyúčtování daně počínaje rokem 2022. Řádek 12 - Základní sleva na poplatníka se nově dosazuje platnou roční výší této slevy bez ohledu na další okolnosti.
 • Katalogy - Platové složky - druh Hrubá, typ Základní položka - do položky Základ doplněna nová volba "%průměr" včetně napojení do výpočtu mezd.
 • SPC=VREP: Import dočasné pracovní neschopnosti - před samotným spuštěním importu doplněna kontrola na existenci vyplněné řady pro Dávky NP v parametrech uživatele.
 • Úprava tiskových sestav přehledů pro OSSZ nebo ZP - umožněn hromadný tisk a příp. následný export za více období v jednom reportu (funkce je využitelná při přípravě podkladů pro kontroly ze strany OSSZ nebo ZP). Ve filtrech pro sestavy je nyní možné zadat multiselectem více období. Upraveny sestavy: MzOSSZ/23003 - Přehled o výši pojistného od 1.1.2023, MzPOPP/001 - Přehled o platbě pojistného a MzPOPP002 - Přehled o platbě pojistného - rozpis po zaměstnancích. (POZOR: staré sestavy MzOSSZ/xxxxx napojení na hromadný tisk za více období neobsahují! Při hromadné přípravě podkladů je nutné vždy vybrat příslušnou sestavu MzOSSZ/xxxxx, která pro dané období platila!)
 • Tiskové sestavy - Součty - tisková sestava MzSoucty/001 - Součty platových složek, mzdových položek a zdravotních pojišťoven upravena na hromadný tisk po jednotlivých obdobích. Do filtru doplněna volba Zpracovat jednotlivě - pokud bude zaškrtnuto, tak se zpracují součty za vybrané měsíce (zadané multiselectem ve filtru) v jednotlivých sestavách po měsících. Pokud zaškrtnuto nebude, zpracuje se jediná sestava jako součet všech platových složek a mzdových položek za všechny měsíce dohromady (dosavadní funkčnost).
 • Tiskové sestavy - Potvrzení - pro sestavu MzRekPP/001- Potvrzení o příjmu doplněna do filtru položka pro výběr platové složky, ze které se má napočítat příjem z bezplatného používání motorového vozidla. Pokud nebude platová složka vybrána, bude se napočítávat jako doposud, tj. z naturálních složek.
 • Tiskové sestavy - Podklady pro oznámení povinného podílu osob se zdravotním postižením - doplněn řádek Otcovská.

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - Kontrola VIES - z důvodu častého zahlcení služby VIES během pracovní doby rozšířeno hlášení o případné další chybové stavy (pro lepší uživatelskou srozumitelnost).
 • Katalog firem - automatické zaškrtávání příznaku Prodej povolen v závislosti na automatickém nápočtu dluhu. Vytvořen nový parametr klienta - Prodej (přesunuta volba Automatický nápočet dluhu, aby bylo možno pod ní dát nový související parametr): Vazba na Prodej povolen. Pokud jsou oba parametry aktivní, tak se po automatickém nápočtu dluhu v dokladech prodeje a ve výdejce provede nastavení příznaku Prodej povolen u odběratele. Pokud je dluh po splatnosti, tak se Prodej povolen odškrtne, pokud dluh po splatnosti není, naopak se zaškrtne. Posuzuje se políčko pro dluh po splatnosti. Pokud je dluh do splatnosti, bere se, že je prodej povolen.
 • SPC=eShop: Katalog firem - v případě zaškrtnutého příznaku Uživatel v eShopu je kontrolováno povinné vyplnění položky E-mail na záložce Obecné.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení klienta - nové parametry pro Nákup a Zakázky: Nepoužívat Workflow pro doklady Nákupu/Zakázky při aktivním SPC. Těmito parametry se dá vypnout použití Workflow pro danou oblast.
 • Parametry - Nastavení uživatele - přejmenování parametrů, které se obsahují "Mobilní skladník" či "MSU" na "SlimSklad" (z důvodu plánovaného ukončení podpory MSU a přechodu na novou platformu pro mobilní správu skladů SlimSklad: https://slim.cz/cs/o-firme/aktuality/550-oznameni-ukonceni-podpory-msu-s-os-windows-mobile
 • Parametry - Nastavení klienta - Sklady - rozšíření parametru pro kopii karty zboží s kategoriemi - rozšířeno o související produkty.

Obecné

 • Rozšíření příloh v dokladech a zakázkách: nově je záložka Přílohy rozšířena o rozsáhlou funkčnost náhledu jednotlivých typů příloh a o možnost otevření těchto příloh. V závislosti na typu přílohy se objevuje příslušný náhled. Všechny typy příloh mají náhled a možnost je dále rozkliknout - a to buď pomocí tlačítka (pro soubory a odkaz na soubor) nebo pro klik na náhled - grafika, webová adresa. Funkčnost doplněna i do procházení dokladů pomocí náhledu a směrových šipek. Dále doplněn k typu Grafika nový podtyp = Podpis.
 • Rozšíření funkčnosti zobrazení řádek (tzv. řádkový frame). Komponenta, která je využita pro editační rozpis řádek (použitá např. v řádcích dokladů, zakázek, objednávek, nemocnost ve mzdách, srážky ve mzdách, řádky v akcích a na mnoha jiných místech v programu), tak tato komponenta dosud neměla možnost ukládat a načítat nastavení sloupců v gridu, který je součástí této komponenty. Nově naprogramováno ukládání a načítání pořadí a šířky sloupců gridu, jako je chování v browserech a dalších jiných komponentách.
 • Nová funkce Hromadné odúčtování dokladů. Funkce je spustitelná z browseru dokladů (Prodej, Nákup, Pokladní doklady, Bankovní výpisy a Zápočty) pro označené záznamy nebo aktuálně vybraný záznam. Funkce postupně odúčtovává jednotlivé označené doklady a na konci zobrazí výslednou rekapitulaci odúčtovaných dokladů.
 • Úprava řad různých dokladů ve SlimOffice (doklady Prodeje a Nákupu, BV, Objednávky, Zakázky, Pohyby zboží a Pokladní doklady). Ve většině řad dokladů existuje příznak Aktivní. Nově je možné pomoci tohoto příznaku třídit záznamy v browseru. Do všech browserů řad dokladů, doplněn sloupec Aktivní.
 • Nápověda - O licenci - Import licence - doplněna kontrola na verzi licence 6.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13524 - 13529)

6.2.2023: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13524 - 13529)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13529) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Mzdy

Implementace nové legislativy od 1.2.2023 - Sleva na pojistném na sociálním pojištění:

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - přidány nové položky Sleva na pojistném a Důvod slevy.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz23/021 Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance - tisk včetně exportu datové věty OZUSPOJ se provede, pokud je zaškrtnutý nový říznak Sleva na pojistném.
 • Ostatní - Parametry výpočtu - parametry za období 1.1.-31.12.2023 rozděleny na období 1.1.-31.1.2023 a nové 1.2.-31.12.2023, kde je nově využita položka Sleva na pojistném (5%).
 • Výpočty - Výpočet mezd - úpravy výpočtu u zaměstnanců se zaškrtnutým příznakem Sleva na pojistném. Zaveden nový typ mzdové položky SP-SLEVA, implementace do výpočtu. Úprava výpočtu SP-CELKEM = SP-PRAC + SP-ZAM - SP-SLEVA.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ23/003 - Přehled o výši pojistného od 1.1.2023. Sestava obsahuje nový formulář, export do XML a nové podání kanálem VREP: PVPOJ2023.
 • Výpočty - Měsíční součty - Mzdové položky, Výpočty - Platby, Tiskové sestavy - Součty: zobrazení a vyčíslení nové položky SP-SLEVA, úpravy výpočtu částky odvodu na sociálního pojištění (SP-CELKEM = SP-PRAC + SP-ZAM - SP-SLEVA).

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13479 - 13523)

26.1.2023: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13479 - 13523)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13523) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

 

Prodej

 • SPC=Přepravní společnosti: implementace ParcelShopů a ParcelBoxů pro přepravní službu GLS.
 • Nová funkčnost pro zaúčtování dokladů FV, ZLV, Prodejek, OP. Vytvořen nový parametr klienta - Prodej - Částku DPH účtovat na konto z typu plnění DPH. V případě nastavení parametru se u použitého kódu prodeje s příznakem DPH (např. #DPH1, #DPH2, #DPH3) do účetního dokladu dotáhne konto z typu plnění DPH uvedeného na řádku rozpisu (nikoliv z konta v řádku rozpisu).

Nákup

 • Nová funkčnost pro zaúčtování dokladů FD, ZLD, OZ. Vytvořen nový parametr klienta - Nákup- Částku DPH účtovat na konto z typu plnění DPH. V případě nastavení parametru se u použitého kódu nákupu s příznakem DPH (např. #DPH1, #DPH2, #DPH3) do účetního dokladu dotáhne konto z typu plnění DPH uvedeného na řádku rozpisu (nikoliv z konta v řádku rozpisu).

Majetek

 • Majetek - Karta majetku - Silniční daň - doplnění nových kódů druhu vozidla od 1.1.2022 a kódů osvobození dle §3. Před zpracováním Přiznání k silniční dani za období od 1.1.2022 je potřeba uvedené údaje nejprve vyplnit!
 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - tiskové sestavy Majetek/001 Karta majetku a Majetek/002 Karta majetku - plán i skutečnost - do předfiltru doplněna možnost použití datumu Vyhodnotit ke dni. V případě, že se datum nepoužije, sestavy se vytisknou se všemi daty do konce odpisování.

Daně

 • Silniční daň - pro období od 1.1.2022 vytvořena nová šablona 202201 pro výpočet silniční daně. Vytvořena nová datová věta DSLDP3 pro EPO podání a tisková sestava DPHSilDan/004 Přiznání k silniční dani vzor č. 19.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - aktualizace částek minimální mzdy, limitních částek pro výpočet srážek a vyměřovací základ pro platbu pojistného státem a pro období 1.1.-31.12.2023.
 • SPC=Veřejné služby a správa - nové platové tabulky, platné od 1.1.2023.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - úprava tiskové sestavy MzKz22/014 - Žádost o roční zúčtování záloh - aktualizováno na vzor č. 3.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová tisková sestava MzKz23/021 Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Vytvořeno nové ePodání OZUSPOJ, které je možné podat po 1.2.2023. (Další návazné legislativní změny, týkající se uplatňování slev na pojistném (pro mzdové období 2023/02) budou součástí další aktualizace programu, která bude vydána na konci měsíce února 2023).
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - tisková sestava MzNemoc23001 Příloha k žádosti o od 1.1.2020 - rozšířena datová věta NEMPRI20 o přílohy (pro odeslání kanálem VREP). Před tiskem sestavy je možné v předfiltru vybrat až 2 přílohy (ve formátech DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG a TXT).
 • Tiskové sestavy - Podklady pro oznámení o povinném podílu osob se zdravotním postižením - do sestavy doplněny Sick days jako samostatný řádek. Celková revize a zpřesnění výpočtů.

Katalogy a CRM

 • SPC=Emailing: Firmy - Katalog firem - v položkách E-mail (na záložce Obecné,  Kontakty a Emailing) provedena automatická záměna znaku čárka jako oddělovač jednotlivých e-mailových adres za středník. Tato automatická změna je nutná z důvodu kontroly správnosti zadání e-mailových adres. Pro další používání je nutné, aby se jako oddělovač jednotlivých e-mailových adres používal znak středník!

Parametry a servis

 • SPC=Přepravní společnosti: Parametry - Nastavení klienta - Ostatní - DPD - aktualizace GeoAPI na novou verzi 1.4.0., změna URL webové služby.
 • Kompletní odpojení od EET.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13379 - 13478)

22.12.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13379 - 13478)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13465) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

 

Prodej

 • Prodejky - implementovány platební terminály Global Payments (SPC=Platební terminály). Platby kartou je nyní možné v programu SlimOffice provádět s plně integrovaným platebním terminálem od společnosti Global Payments (SPC=Platební terminály). Vytvořeny nové parametry klienta a stanice pro nastavení potřebných údajů. Při pořízení prodejního dokladu s potvrzením úhrady platební kartou se provede spojení s platebním terminálem, kde vyskočí formulář s průběhem komunikace s platebním terminálem včetně možnosti okamžitého storna platby, pokud předchozí platební transakce úspěšně proběhla. Dále bylo implementováno kompletní storno transakce PRODEJ. Storno platby prostřednictvím platebního terminálu GP je možné do 93 dní od provedení a v programu SlimOffice je možné jej udělat přes browser prodejek na parametr uživatele - Platební terminály GP (Povolit dodatečné storno platby přes platební terminál). Stornovat je možné platby s příznakem Odesláno. Dále zaveden nový parametr uživatele Zobrazit náhled tiskové sestavy před tiskem paragonu - na tento nový parametr se bude zobrazovat náhled sestavy před tiskem paragonu, pokud půjde o tisk paragonu po úspěšném provedení platby platebním terminálem GP. Implementace uzávěrky (dávky platebních transakcí) pro platební terminály Global Payments: Prodej - Uzávěrkové operace - Uzávěrka dávky transakcí GP. Napojení tisku účtenky na platební terminály Global Payments v sestavách Prod001 Prodejka standardní a Prod010 Prodejka úzká - tisk povinných údajů o platbě platební kartou.
 • SPC=Přepravní společnosti: implementace ParcelShopů a ParcelBoxů pro PPL. Úprava tisku štítků a soupisek PPL.
 • SPC=Přepravní společnosti: implementace DPD ParcelShop (DPD Pickup).
 • SPC=Přepravní společnosti: úprava hmotnosti zásilky u vícekusové zásilky České pošty. Nově se hmotnost zadaná na záložce Přeprava u České pošty vydělí počtem balíků, takže u každého kusu bude uvedena poměrná část; celková hmotnost kusů pak dá celkovou hmotnost uvedenou na záložce Přeprava.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Export pohledávek - formát pro Českou spořitelnu. Nově se exportuje IČO jiným způsobem: pokud je země odběratele odlišná od země klienta (zahraniční odběratel), tak se uplatní tento systém: pokud bude vyplněno DIČ, dá se místo IČO právě toto DIČ. Pokud DIČ nebude vyplněno, dá se IČO. Dále pro tuzemského i zahraničního odběratele bude platit, že když se bude exportovat IČO a bude prázdné, tak se vyexportuje jako 9 nul.

Sklady

 • Nové menu E-shop: přesunuto z Katalogy - E-shop a doplněno o funkce a další číselníky a katalogy, využívané v souvislosti se SlimShopem.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - Rozšíření kopie karty zboží. Přidán nový parametr klienta Sklady - Při kopii karty zboží kopírovat na dotaz i přílohy. Na tento aktivní parametr se při kopii karty zboží zobrazí dotaz, zda kopírovat i přílohy. Pokud se potvrdí, budou se kopírovat Obrázky i Specifikace ze zdrojové karty zboží.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - zavedení nového parametru klienta Sklady - Při kopii karty zboží kopírovat i kategorie.

Objednávky

 • Implementace kusovníku do plnění objednávky skladovou přípravou příjmu.

Zakázky

 • Výroba a servis - Výrobní a servisní zakázky - vytvoření nové funkce pro překlopení do skladové přípravě výdeje. Vytvořen nový parametr klienta pro výrobní zakázky pro dotahování datumu odevzdání a ukončení při překlopení do SPV.
 • Výroba a servis - Výrobní a servisní zakázky - Nový parametr klienta Akce, Výroba a servis -> Nekopírovat řádky u periodické výrobní zakázky. Pokud jetento parametr aktivní, tak se nová periodická výrobní zakázka vytvoří bez řádek.

Majetek

 • Majetek - Prohlížení, opravy a tisk - do browseru karet majetku doplněn sloupec Poznámka

Daně

 • DPH - Kontrolní hlášení - upravena sestava DPHKontr/002 - odstraněn vodoznak VZOR.
 • Silniční daň - s účinností od 1.1.2022 zpětně došlo ke změnám ve zdaňování vozidel. Pro sestavení přiznání k dani silniční od roku 2022 jsou upraveny podmínky napočítávání vozidel, vedených na kartách majetku (záložka Silniční daň) v oblasti Majetek. Nově jsou předmětem daně pouze nákladní vozidla nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla. Výše daně se pak vypočítá až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Prakticky to znamená, že do přiznání k silniční dani se napočítají pouze taková vozidla z karet majetku, která mají vyplněnou položku Největší povolená hmotnost (t) = 12 tun a více. Nový tiskopis přiznání k silniční dani za rok 2022 a nová datová věta pro EPO podání bude vydána v průběhu měsíce ledna 2023.

Mzdy

 • Nové parametry výpočtu pro období 1.1.-31.12.2023.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2023: MzKz23007 Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz23008 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz23012 Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz23013 Prohlášení k dani, MzKz23014 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz23017 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzKz23018 Oznámení plátce daně, MzKz23019 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz23020 Potvrzení o uplatňování slevy na děti k daňovému přiznání.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - doplněny tiskové sestavy pro rok 2023: MzNemoc23001 Příloha k žádosti o dávku NP, MzNemoc23002 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti, MzNemoc23003 Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - vytvořena tisková sestava pro rok 2023: MzOSSZ23001 - Přehled o výši pojistného, MzOSSZ23002 - Přehled o výši pojistného od 1.3.2021 (s karanténním příspěvkem).
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MZVSRD22001 Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD22002 Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MZVD22001 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD22002 Příloha č. 1, MZVD22003 Příloha č. 3, MZVD22004 Příloha č. 4.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - vytvořen nový výpočtový formulář pro roční vyúčtování daně roku 2022 a nová sestava MzRVD22001 Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dovolená - doplněna položka Výměra dovolené v týdnech. Updatem programu se tato položka předvyplní na výměru dovolené v týdnech z parametrů klienta. Při zadání nové karty zaměstnance (nebo při kopii) se také hodnota předvyplní dle parametrů. Položka je editovatelná a přebírá se do výpočtu položky Výměra dovolené v hodinách (dnech) a následně pak do výpočtů nároku dovolené.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - vytvořena nová tisková sestava MzKz014 Podklady pro srážky. Sestava vypisuje vše ze záložky Srážky s možností volby, zda tisknut i údaje Sraženo z jednotlivých srážek.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - ČSSZ VREP - napojeno na podání ONZ2022 - tj. podání ze sestavy MzKz002 Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání).
 • Výpočty - Výpočet mezd - pro funkci Smazání záznamu doplněna druhá potvrzující hláška: Skutečně si přejete provést smazání záznamu? (Ano/Ne). Až po tomto druhém potvrzení se smazání provede.
 • Tiskové sestavy - Čerpání dovolené - Úprava sestavy MzCerDov001 Čerpání dovolené a MzCerDov002 Čerpání dovolené v období: Sestavy umožňují od roku 2021 tisk hodin i dnů; před rokem 2021 pak jenom tisk v hodinách. Nově se pro období od roku 2021 v těchto sestavách objeví filtr, kde se libovolně navolí, zda tisknout jenom dny nebo jenom hodiny nebo oboje (přednastaveno).

Katalogy a CRM

 • CRM - Obecné informace - E-mailing: zvýšen počet znaků v těle e-mailu z 2000 znaků na neomezený počet.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení klienta - E-mailing - zaveden nový parametr pro odesílání dokladů (FV, FD, ZLV, ZLD) ve formátu ISDOC. Pro uvedené doklady (podzáložky Faktury vydané, Faktury došlé, Zálohové listy vydané, Zálohové listy došlé) vytvořen nový parametr Implicitně aktivní volba ISDOC. Po zaškrtnutí uvedeného parametru se při otevírání dokladu automaticky zaškrtne příloha ISDOC (obdobně jako již u dosud používaného EDI ve FV a Zakázkách). Dále v hromadném e-mailingu se odešle příloha ve formátu ISDOC, pokud bude tento parametr aktivní pro příslušný hromadně odesílaný doklad. Současně došlo k úpravě EDI (ve FV a Zakázkách), které je nově napojeno na hromadný e-mailing (nově se odešle v hromadném e-mailingu EDI XML pouze v případě, že je nastaven parametr: Implicitně aktivní volba EDI).

Obecné

 • E-mailing - doplněna kontrola na neplatné e-mailové adresy do políček pro Příjemce a pro Skrytou kopii. Před odesláním e-mailu se spustí kontrolní funkce, která projde všechny e-mailové adresy ze seznamu e-mailových adres pro příjemce a pro pro skrytou kopii. Pokud se najde nějaká neplatná e-mailová adresa, odstraní se z finálního odeslání a uživateli se objeví hláška se seznamem všech odstraněných e-mailových adres (zvlášť pro příjemce a zvlášť pro skrytou kopii). Funguje všude, kde se používá standardní e-mailing - Prodej, Nákup, Zakázky, Objednávky, Pohyby, Mzdy, Obecné informace a další.
 • Nápověda - Vzdálená podpora - Odpojení podpory přes TeamViewer a napojení na Rychlý pomocník (QuickAssist ve Windows).
 • Přílohy - přidání formátu JFIF do typu grafika.