Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12510 - 12580)

8.1.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12510-12580)

Prodej

 • Ostatní - Import z ISDOC XML - doplněn import způsob úhrady dobírkou.

Nákup

 • Ostatní - Import z ISDOC XML - doplněn import způsob úhrady dobírkou.

Sklady

 • Katalog zboží a služeb - rozšíření funkčnosti výpočtu poslední NC při ukládání příjemky zboží na nový parametr klienta: Sklady -> Zahrnout do výpočtu poslední NC i ostatní náklady. Rozpočítání se provede podle nastavených pravidel v parametrech klienta (Rozpočítávat ostatní náklady podle: kusů/hodnoty). Vypočítaná NC je vždy v Kč.
 • Katalogy - e-Shop: nové katalogy Barvy a Velikosti. Vytvořeny brosery, detaily a oprávnění. Napojeno na Katalog zboží a služeb - e-Shop, na položky Barva a Název velikosti pro e-shop. Na položkách ponechána možnost vyplnění libovolného textu nebo výběr z katalogu.
 • Katalog zboží a služeb - e-Shop - úprava položky Značka - ponechána možnost vyplnění libovolného textu a doplněno napojení na výběr z katalogu firem.

Zakázky

 • Úprava funkcionality stávajícího parametru klienta Zakázky -> Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol. Tento parametr je zrušen a nahrazen nastavením v řadách Zakázek. Do řad Zakázek přidána nová volba Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol. Defaultně je parametr nezaškrtnutý. Pokud však původní parametr klienta byl nastaven, ve všechn řadách zakázek se parametr automaticky aktualizací zaškrtne. Upravena funkce plnění zakázky s dotahovaním variabilního symbolu. V případě plnení více zakázek se přebírání variabilního symbolu uplatní v případě, že alespoň jedna zakázka má parametr v řadě zaškrtnutý.
 • Nový parametr klienta - Zakázky -> Při plnění zakázky zobrazovat pouze nesplněné řádky. V browseru Plnění zakázek je pak doplněno tlačítko pro přepínání mezi nesplněnými a všemi řádky zakázky. Tento parametr je aktualizací programu defaultně zapnut.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu: zavedeny nové parametry pro výpočet mezd, platné od 1.1.2021 do 31.12.2021 (zatím bez parametrů, týkajících se zrušení superhrubé mzdy a zavedení zdanění ze mzdy hrubé). Nastaveny tyto položky: Maximální roční vyměřovací základ pro sociální pojištění = 1.701.168 Kč, Rozhodná částka pro odvod SP a ZP = 3.500 Kč, Minimální mzda a minimální mzda pro daňový bonus = 15.200 Kč, Vyměřovací základ pro ZP při zaměstnávání více jak 50% ZPS = 13.088 Kč, Hranice pro výpočet NZV: I. Hranice = 206,85 Kč = 90%, II. Hranice = 310,28 Kč = 60%, III. Hranice = 620,38 Kč = 30%. Nové výše částek pro Srážky: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 7.872,80 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 2.624,30 Kč, Bez omezení srážet nad = 20.994 Kč.
 • Nový výpočet dovolené od 1.1.2021. Dovolená je do 31.12.2020 vyjadřována ve dnech, od 1.1.2021 pak v hodinách. Uzávěrkou období 2020/12 dojde k přepočtu údajů na Kartě zaměstance - Dovolená. Dovolená se nově posuzuje ve vazbě na odpracovanou dobu a vypočítává v těchto situacích: 1) při zavedení nové karty zaměstnance, 2) při provedení editace a změny položky Týdenní pracovní doba (změna se považuje od 1. dne zvoleného mzdového období), 3) při uzávěrce měsíce (přepočet v závislosti na překážkách v práci), 4) při propuštění zaměstnance nebo změny datumu trvání pracovního poměru na dobu určitou.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová položka Týdenní pracovní doba (hod). Aktualizací programu je položka naplněna výpočtem z položky Pracovní úvazek (hod/den). Týdenní pracovní doba se nově využívá k výpočtu nové dovolené od 1.1.2021.
 • Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti: Napojení na novou verzi DZDPN20-V2. Nemocnost, která je přenášena kanálem VREP, je rozšířena o speciální položku ID případu a dále o notifikace: Změna a Storno. Pro každou nemocnost je nyní jednoznačný identifikátor Číslo rozhodnutí + ID případu. Jednotlivé notifikace se nyní v rámci období řadí s touto předností: Storno, Změna, Ukončení, Trvání, Vznik.
 • Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti: Rozšíření importu o možnost dotazu na zpětně zadané e-neschopenky (např. ty, které byly do systému zadány v měsíci lednu 2021, ale týkají se obodbí 2020/12). Pro tyto účely je do formuláře pro import doplněno tlačítko Budoucí období. Je to z důvodu, že ČSSZ VREP umožňuje najednou odeslat dotaz pouze na interval 31 dní, což akorát pokrývá pouze jedno mzdové období. Po spuštění funkce Import dočasné pracovní neschopnosti proběhne dotaz na aktuálně zvolené období. Následně je možné stisknout tlačítko Budoucí období a spustit dotaz pro případné nemocnosti, které patří do aktuálního období, ale byly zadány až po jeho skončení.
 • Katalog zaměstanců: nová tisková sestava MzKz21013 - Prohlášení k dani.
 • Katalog zaměstnanců - Dávky NP - nová tisková sestava MzNemoc21001 - Příloha k žádosti o dávku.
 • Katalog zaměstnanců - Dávky NP - tiskové sestavy Příloha k žádosti MzNemoc20001 a MzNemoc21001 - do předfiltru doplněno dotahování údajů Pobírá/Nepobírá důchod a Druh důchodu, tak jak je nastaveno v kartě zaměstnance.
 • Tiskové sestavy - Přehled dávek nemocenského pojištění: do filtru doplněno třídění = Typ dávky NP + Příjmení a jméno zaměstnance. Filtr dále rozšířen o novou položku: Pouze mezisumace s možnostmi: Nevybráno, Typ dávky NP, příjmení a jméno zaměstnance, Příjmení a jméno zaměstnance, typ dávky NP.
 • Katalogy - Platové složky: typ základní položka - rozšířeno o novou volbu Nezahrnovat do odpracované doby, která se bude objevovat v případě zaškrtnutí Sledovat fond pracovní doby (defaultně je nezaškrtnuto). Položka doplněna i do browseru platových složek. Funkčnost příznaku Nezahrnovat do odpracované doby přidána do výpočtu mezd. Nová volba Nezahrnovat do odpracované doby vyloučí takto nastavené platové složky z napočítávání položek Odpracovaná doba v sestavách MzRekap/001 - Rekapitulace mezd a MzPZP/001 - Podklady pro oznámení o povinném podílu ZPS.
 • Katalogy - Platové složky - vytvořena nová platová složka #SVATEKMES - placený svátek pro měsíční mzdu. Tato platová složka má nastavený příznak Nezahrnovat do odpracované doby.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení parametrů formulářů: doplněno nastavení pro formuláře: Průběžka, Průběžka - příjemka zboží a SPV. Do parametrů uživatele - Sklady doplněna nová položka pro nastaveně řady Průbězka - SPV.
 • Nastavení uživatele - pomocí ikony v hlavním panelu: umožněna editace záložky E-mailing v parametrech uživatele v případě, kdy uživatel nemá přístup do oblasti Parametry a Servis.

Obecné

 • Přílohy dokladů - rozšíření o položku URL. Doplnění do browseru (SPC=E-shop) a napojeno na detail (zobrazuje se v případě typu přílohy Grafika). Při ukládání přílohy typu Grafika se nově nastavuje a kontroluje URL (obdobně jako je nyní již v kartách zboží a v kategoriích).

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12405 - 12509)

8.10.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12405-12509)

Účetnictví

 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - Příspěvkové organizace - Normalizované výkazy - doplněna sestava Výkaz peněžních příjmů a výdajů dle přílohy č. 1 vyhlášky 272/2017 Sb.. Vytvořen export do XML (vykaz.xml).

Prodej

 • Zálohové listy vydané - Prohlížení, opravy a tisk - doplnění sloupce Přijetí platby.
 • SPC=Přepravní společnosti: Doplňování údajů pro přepravní služby. Faktury vydané - Prohlížení opravy a tisk. V browseru doplněny nové ikony s funkcemi pro doplnění údajů pro přepravní společnosti PPL, Geis/DPD a Českou poštu. Pomocí ikony je možné doplnit údaje jak pro jeden doklad, tak i pro více (označených multiselectem). Je možné upravit stávající údaje, přidat nové nebo naopak vymazat či zrušit přepravu.
 • Pořízení nové FV s nastaveným parametrem klienta - Prodej - Automatické pořízení úhrady FV při způsobu úhrady platební kartou. Parametr je rozšířen o novou položku Řada pro bankovní výpisy (napojeno na katalog řad evidence úhrad). V případě pořízení FV se způsobem úhrady = platební kartou se automaticky vygeneruje úhrada s nastavenou řadou. Při zaúčtování úhrady se z tého vyplněné řady převezme účetní řada, příznak synchronizace a konto.
 • SPC=Přepravní společnosti: Implementace možnosti zaslat e-mailingem odkaz na balík přepravní služby. Parametry klienta - Geis, PPL a Česká pošta rozšířeny o novou položku - link na balík (řetězec #LINKZASILKA#). V tomto linku se řetězec #ZASILKA# nahradí číslem balíku v rámci e-mailingu. V e-mailingu je možné napsat v předmětu, těle zprávy i názvu souboru řetězce, které budou nahrazeny příslušným linkem z parametrů klienta (#LINKZASILKA#) a v tomto linku pak bude řetězec #ZASILKA# nahrazen číslem balíku. Při evidenci více balíků bude řetězec nahrazen prvním EANem. Použito jak v odeslání jednotlivých dokladů, tak i v hromadném e-mailingu.
 • SPC=Maloobchod: nový parametr klienta Prodej - Maloobchod - Při změně způsobu úhrady již nepřepočítávat doklad. Pokud bude aktivní parametr klienta Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady, tak tento nový parametr způsobí, že v Maloobchodě ve formuláři tisku paragonu se nebude spouštět akce otevírání prodejky na pozadí, která znovu spustí cenotvorbu, pouze se změní způsob úhrady.
 • SPC=Maloobchod: upraven postup ukládání dokladu s vazbou na odesílání do EET v případech, kdy se v posledním kroku (na formuláři pro vrácení částky) změní způsob úhrady. Napojení na parametr klienta - Ostatní - EET: Neodesílat platby platební kartou do EET. Upozornění: V tomto systému je plně odpojen tisk po pořízení. Prodejka se v momentě uložení nově neodesílá na EET, ale dochází k jejímu odeslání až na tlačítko Tisk (v případě, že dochází k hotovostní úhradě).

Nákup

 • Zálohové listy došlé - Prohlížení, opravy a tisk - doplnění sloupce Přijetí platby.

Pokladna

 • Pokladní doklad - úprava dotahování položky z katalogu pracovníků na detailu pokladního dokladu. Nově po dotažení pracovníka se změní i položka Středisko v hlavičce pokladního dokladu, které se přebere z karty pracovníka. Funkčnost je upravena jak pro položku Pracovník, tak i pro položku Firma se zatrženou volbou Pracovník.

Sklady

 • Tiskové sestavy - Výpis pohybů zboží - rozšíření sestavy PohZbZkr003 Výpis pohybů zboží (zkrácený) - bez cen. V případě třídění a mezisumace za zboží, se v mezisumaci nově tiskne kód zboží, název zboží, EAN.
 • Ostatní Export/Import - Karty zboží: nová funkčnost pro výběr sloupců, pořadí sloupců, uložení a načtení vlastních výběrů sloupců, uživatelské pojmenování sloupce s využitím Excelu. Změna názvu sloupce s provádí dvojklikem na názvu a pomocí klávesy Enter se změněný název uloží. V exportu vytvořena zcela nová možnost pojmenování a uložení nastavení (Soukromé nastavení a Pouze pro současného klienta). V případě importu se objevuje nové dialogové okno pro výběr buď uloženého nastavení v CSV (což je defaultně a platí i pro ty, co uživatelské nastavení sloupců nebudou využívat) nebo je možnost vybrání uloženého filtru. Export a import katalogu zboží a služeb je napojen na XLSX soubory (Export do XLSX / Import z XLSX).

Objednávky

 • Objednávky - na nový parametr klienta: Kopírovat sklad z hlavičky do řádek se po vyplnění skladu v hlavičce automaticky přenese do řádků objednávky.
 • Pořízení nové objednávky - po dotažení firmy z katalogu firem se nově dotahuje také měna z položky Objednávat v měně.

Zakázky

 • SPC=EDI: Ostatní - Export do EDIFAKT - DESADV - rozšíření exportu EDI - DESADV o nové položky na nový parmetr Orion (Parametry klienta - EDI). Při aktivním parametru bude export EDI pro systém Orion rozdílný v tom, že nebudou existovat elementy buyer, delivery_place, supplier a jejich podelementy, ale místo toho budou elementy buyer_ean, delivery_place_ean a supplier_ean.
 • Zakázky - Prohlížení, opravy a tisk - doplněno třídění pro browser zakázek. Třídit dle: Termín, odběratel (termín splnění a kód odběratele).
 • SPC=Přepravní společnosti: Rozšíření plnění zakázky FV o přepravu ze zakázky. Dotahování údajů o přepravě funguje stejně jako v případech plnění zakázky SPV a následné vytvoření FV. Funkce je napojena na plnění 1 zakázky 1 fakturou vydanou.
 • Výroba a servis - Výrobní zakázky - napojení pořizování řádek výrobních zakázek na zadávání zboží pomocí EAN kódu. Přidáno nové editační políčko EAN, tlačítko pro vyvolání formuláře EAN, rozšířena tabulka výrobních zakázek řádek o sloupec EAN. Vytvořen formulář pro zadávání EAN pro výrobní zakázky - EAN, množství, náhled obrázku po načtení z karty zboží. Napojeno pořizování v cyklu přes formulář EAN.
 • Výroba a servis - změna systému překlopení výrobní zakázky do FV: středisko v hlavičce se nově přebírá ze zadavatele, pokud existuje jen jeden. Středisko v řádcích se přebírá z pracovníka v řádcích. Akce v hlavičce se přebírá z kódu výrobní zakázky, akce v řádcích se přebírá z řádku výrobní zakázky a pokud neexistuje, tak z hlavičky (což je kód výrobní zakázky).
 • SPC=Půjčovna: úprava zakázek - půjčovna. Do řad zakázek přidána zcela nová položka Druh zakázky - standardní, šablona, půjčovna, servis. Z detailu zakázky budou nově řady napojeny podle příznaku - v normální zakázce se nyní zobrazují pouze řady s druhem Standardní a Šablona, v půjčovně pak s příznakem Půjčovna a Servis. Zakázky s příznakem Servis se nově chovají tak, že se u nich nevyžaduje vyplnění položky Termín půjčení od a do (ani při pořizování řádek ani při různých kontrolách).

Mzdy

 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - úprava v tiskových sestavách: MzOSSZ20001 - Přehled o výši pojistného - sestava která platila pro období od 1.6.2020 do 31.8.2020 (PVPOJ20) je nyní přesunuta pod označení MzOSSZ20002 - Přehled o výši pojistného do 31.8.2020. Původní sestava MzOSSZ20001, která platila do 31.5.2020 (PVPOJ16), platí znovu od 1.9.2020.
 • Úprava parametrů výpočtu pro Mzdy (Ostatní - Parametry výpočtu). Období od 1.4. do 30.6.2020 zkráceno do 31.5.2020. Zavedeno nové období od 1.6. do 30.6.2020, ve kterém došlo ke navýšení parametru Zaměstnávání více jak 50% zdravotně postižených osob z částky 7.903 Kč na částku 11.607 Kč. Stejný parametr je promítnutý také do období od 1.7.2020 do 31.12.2020.
 • Změna parametru klienta pro webovou službu VREP: změněno z https://vrep1.cssz.cz/VREP/ws/public.svc na https://epodani.cssz.cz/VREP/ws/public.svc (neboli zaměněno "vrep1" za "epodani").
 • Katalog zaměstnanců - do tiskové sestavy MzKz011 Mzdový list doplněn tisk položky Fond pracovní doby (včetně svátků) pro jednotlivé měsíce (hodiny a dny).
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz002 Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) - do předfiltru doplněn výběr tisku přechodné adresy, zda do Oddílu 3 nebo do Oddílu 4.
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz003 Hromadné oznámení zaměstnavatele - úprava exportu pro VZP pro podání prostřednictvím VZP Point. Vytvořena pevná datová věta s názvem souboru IČO.00.

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - na záložku Obchodní podmínky doplněna nová položka Objednávat v měně. Položka je zároveň doplněna i do funkce CRM - Export firem.
 • Firmy - Katalog firem, CRM - Katalog CRM - na nový parametr uživatele - Katalogy - Předfiltr pro katalog firem se nově před otevřením browseru zobrazuje předfiltr.
 • Firmy - Kontakty, Firmy - Katalog firem - Kontakty: nově je možné kontakty přidělovat do skupin kontaktů. Na detailu kontaktu doplněna záložka Skupiny.
 • CRM - Export/Import katalogu firem: nová funkčnost pro výběr sloupců, pořadí sloupců, uložení a načtení vlastních výběrů sloupců, uživatelské pojmenování sloupce s využitím Excelu. Změna názvu sloupce s provádí dvojklikem na názvu a pomocí klávesy Enter se změněný název uloží. V exportu vytvořena zcela nová možnost pojmenování a uložení nastavení (Soukromé nastavení a Pouze pro současného klienta). V případě importu se objevuje nové dialogové okno pro výběr buď uloženého nastavení v CSV (což je defaultně a platí i pro ty, co uživatelské nastavení sloupců nebudou využívat) nebo je možnost vybrání uloženého filtru. Export a import katalogu firem je napojen na XLSX soubory (Export do XLSX / Import z XLSX).

Parametry a servis

 • Parametry klienta - na záložce Všeobecné doplněno tlačítko pro doplnění údajů z ARESu. Tlačítko je aktivní v případě licence s multiverzí a funguje pro klienty mimo klientů HLAVNI a DEMO.
 • Doplněny nové parametry klienta - Ostatní - E-mailing - Faktury vydané a Zakázky - Implicitně aktivní volba EDI. V případě zaškrtnutí se v E-mailingu u FV a Zakázek defaultně zaškrtne příloha EDI.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12402 - 12404)

7.7.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12404)

Mzdy

 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - úprava v tiskové sestavě MzOSSZ/001 (platná od 1.7.2020) - v exportu do formátu XML a v napojení na kanál VREP provedena úprava v závislosti na vyčleněném e-Podání ČSSZ pro období červen - srpen 2020 a novém formátu datové věty PVPOJ20.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12341 - 12401)

1.7.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12401)

Prodej

 • SPC=Přepravní společnosti: napojení na novou webovou službu PPL (nahrazuje původní systém, platný do 30.6.2020). Rozšířeny parametry klienta - Ostatní - PPL. Nová funkcionalita při vytváření EANu PPL se při ukládání dokladu nebo při zadání počtu balíků program spojí s webovou službou PPL a z ní se získává potřebný routovací kód. V případě, že se změní např. adresa na dokladu, routovací kód se nově získá. Je proto nutné existující připojení k internetu na počítači, který vytváří doklady pro PPL. Pokude se routovací kód nepovede získat, nepůjde vygenerovat EANy. Vytvořeny sestavy štítků pro více balíkové zásilky i pro jednobalíkové. Vytvořeny sestavy soupisek - všechny zásilky (CZ a SK) a nově pak zahraniční balíky.
 • SPC=Přepravní společnosti: rozšíření napojení na Českou poštu o službu S.
 • SPC=Přepravní společnosti: Browser dokladů - doplněn sloupec Přeprava - navázáno na novou položku v detailu dokladu, na záložce Dodací a platební podmínky.
 • SPC=Přepravní společnosti: nový systém zasílání soupisek přepravních služeb. Doklady rozšířeny o novou položku Odesláno-přeprava na záložce Přeprava. Po úspěšném odeslání soupisek - u České pošty (po vytvoření datové věty M), u Geis (po úspěšném odeslání na FTP) a PPL (po potvrzení webové služby, že daný balík byl přijat - u odmítnutých se příznak nastavovat nebude), tak po tomto úspěšném odeslání se příslušné doklady označí novým příznakem Odesláno. Zároveň do všech sestav soupisek doplněno zaškrtávadlo Zahrnout do soupisky pouze neodeslané doklady.
 • SPC=Přepravní společnosti: Úprava tisku štítků přepravních společností (PPL, Geis, Česká pošta): v případě, že chybí některý z důležitých údajů (Název firmy, Ulice, Město, PSČ), tak se zobrazí upozornění.
 • SPC=Přepravní společnosti: Implementace vyhledání dokladu podle EANu balíku přepravní služby u dokladů. Doplněna nová ikona (nebo klávesová zkratka F7), kde se nabídne položka pro načtení EANu balíku a pokud existuje EAN i doklad v browseru, tak kurzor skočí na příslušný doklad.
 • SPC=Přepravní společnosti: Vytvořen nový parametr klienta - Prodej - Výchozí přeprava pro doklady. Podle zvolené přepravy se tato implicitně nastavuje.
 • SPC=Přepravní společnosti: Implementace možnosti zaslat e-mailingem odkaz na balík přepravní služby: Vytvořeny nové parametry klienta Geis, PPL i České pošty rozšířeny - položka link na balík (v tomto linku se řetězec #ZASILKA# nahradí číslem balíku). E-mailing rozšířen o nová klíčová slova #ZASILKAGEIS#, #ZASILKAPPL#, #ZASILKACESKAPOSTA# (možno napsat v předmětu, těle zprávy i názvu souboru) - řetězec bude nahrazen příslušným číslem balíku přepravní služby. Při více balících bude nahrazen prvním EANem, což je vždy nosná zásilka. E-mailing dále rozšířen o klíčová slova #LINKZASILKAGEIS#, #LINKZASILKAPPL#, #LINKZASILKACESKAPOSTA# - možno opět napsat v předmětu, těle zprávy i názvu souboru. Řetězec bude nahrazen příslušným linkem z parametrů klienta a v tomto linku pak bude řetězec #ZASILKA# nahrazen číslem balíku přepravní služby; opět při více balících bude nahrazen prvním EANem. Použito jak v odeslání jednotlivých dokladů, tak i v hromadném e-mailingu.
 • Nová funkce pro pořizování faktur vydaných - automatické pořizování úhrady: Nový parametr klienta Prodej -> Automatické pořízení úhrady FV při způsobu úhrady platební kartou. V případě nastaveného parametru se do nové FV (která má zbývá zaplatit nenulovou hodnotu a způsob úhrady = platební kartou) automaticky doplní úhrada.
 • Detail dokladu (FV, Prod, ZLV, OP) - Dodací a platební podmínky - Zaokrouhlování DPH - ve výběru je nyní jediná hodnota Nezaokrouhlovat. Ostatní volby již nejsou aktivní.
 • Detail dokladu - rozšířena funkce „Přepočet hodnoty sazby DPH řádků dokladu“ o možnost záměny položky kód prodeje (na řádcích i v rozpisu). Umožněno použití samostatně i najednou (tedy kód prodeje i kód plnění zvlášť nebo najednou).
 • SPC=EDI: úprava exportu FV do EDI - položky EDI ID a odběrné místo (EAN z karty firmy příjemce).

Pokladna

 • Úprava EET pro pokladní doklady - vytvořen nový parametr klienta - Ostatní - EET - Pokladna-při úhradě dokladu odesílat údaje z původního placeného dokladu. V detailu pokladního dokladu, na záložku EET doplněna nová volba Odeslat údaje z původního placeného dokladu - tato volba se automaticky zaškrtne po dotažení dokladu prodeje do řádek pokladního dokladu (pokud bude nový parametr klienta zaškrtnut). V případě nastaveného příznaku Odeslat údaje z původního placeného dokladu v pokladním dokladu se hlídá, aby pokladní doklad obsahoval pouze jeden řádek. Na EET se provádí odeslání údajů (částky základů, DPH a dalších) ze souvisejícího dokladu prodeje a to poměrnou částí částky v pokladním dokladu ku částce dokladu (z důvodu částečné úhrady). Celková částka se pak přebírá z pokladního dokladu.

Sklady

 • SPC=Přepravní společnosti: Skladová příprava - do browseru doplněn sloupec Přeprava - navázáno na novou položku v detailu dokladu, na záložce Dodací a platební podmínky.
 • SPC=Přepravní společnosti: Skladová příprava - nová funkcionalita pro kontrolu balení na nové tlačítko a rychlou volbu Alt+E. Vyvolá se okno pro sejmutí EANu - číslo zakázky (nebo možné ruční zadání). Snímání EAN kódu je možné provádět v Prefixu a to v případě, že je browser seřazen dle sloupce číslo zakázky.

Objednávky

 • Nová tisková sestava Objednavka/101 - Objednávka s cenami německy.

Zakázky

 • SPC=Přepravní společnosti: Browser zakázek - doplněn sloupec Přeprava - navázáno na novou položku v detailu dokladu, na záložce Dodací a platební podmínky.
 • SPC=Přepravní společnosti: Úprava tisku štítků a soupisek pro PPL - napojení na nový systém dotahování telefonů z Účastníků v zakázce.
 • Detail zakázky - rozšířena funkce „Přepočet hodnoty sazby DPH řádků zakázky“ o možnost záměny položky kód prodeje. Umožněno použití samostatně i najednou (tedy kód prodeje i kód plnění zvlášť nebo najednou).
 • SPC=EDI: úprava exportu Zakázky do EDI - položky EDI ID a odběrné místo (EAN z karty firmy příjemce).

Mzdy

 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ/001, platná od 1.7.2020 pro období od 2020/06 (řešení snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele v rámci programu MPSV ČR Antivirus C). Vytvořena nová datová věta PVPOJ20 pro export do XML a napojení na kanál VREP. V rámci programu Antivirus C je umožněno vybraným společnostem provést snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele a to za období 2020/06, 2020/07 a 2020/08). To se provádí pouze ručním vyplněním před samotným tiskem sestavy. Současně je potřeba ručně provést snížení vygenerované platby sociálního pojištění ve Výpočty - Platby. Rovněž zaúčtování nižší částky odvodu je potřeba provést samostatným účetním dokladem přímo v oblasti Účetnictví. Přehled o výši pojistného se od 1.7.2020 podává striktně elektronicky!
 • SPC=VREP: E-neschopenka - Import dočasné pracovní neschopnosti - při importu se nyní provádí kontrola na aktuálně zvolené mzdové období a import proběhne pouze do tohoto období.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - tisková sestava MzNemoc20001 - Příloha k žádosti o od 1.1.2020 - ošetřeny případné mezery v položce Číslo rozhodnutí při exportu do XML ve formátu NEMPRI20.
 • SPC=VREP: Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/004 - ELDP. Napojení možnosti hromadného odeslání ELDP prostřednictvím kanálu VREP. Upraveno dialogové okno pro tisk a export. V jednom XML je povolen maximální počet záznamů 1500.
 • Výpočet mzdy - tisková sestava MzVm/002 - Výplatní lístek - před tiskem doplněna možnost tisku každého výplatního lístu na novou stránku.
 • Nový parametr klienta "Přehled o platbě pojistného pro ZP - počet zaměstnanců napočítávat podle kódu změny "P"". Na základě tohoto parametru se používá nový systém pro napočítávání počtu zaměstnanců v tiskových sestavách Přehled o platbě pojistného. Počet zaměstnanců se napočítává podle vyplněného kódu změny "P" na kartě zaměstnance. Pomocí této funkcionality je možné řešit mj. napočítávání zaměstnanců na DPP, kteří mají příjem do 10.000 Kč, neplatí zdravotní pojištění, ale jsou na ZP přihlášeni.
 • Katalogy - Platové složky - rozšíření detailu Platové složky pro druh = naturální a typ = základní položka: do položky Základ přidána nová volba Kč/den. Na volbu Kč/hod a Kč/den napojena položka Sazba. Vše napojeno na výpočet mezd.

Katalogy a CRM

 • CRM - Obecné informace - rozšíření o novou funkčnost pro použití hromadného e-mailingu. Vytvořen nový katalog typů obecných informaci (Katalogy - Typy - Typy obecných informací). Do browseru, filtru a předfiltru obecných informací doplněna položka Typ obecné informace. Detail obecné informace rozšířen o položku Skupina firem (možnost multiselectu z katalogu skupin firem). Katalog firem - E-mailing - rozšíření o nový typ Obecná informace, kde je defaultně nastaven e-mail firmy, na který je e-mailnig napojen. V případě, že je v obecné informaci vyplněna skupina/y firem, tak se provede odeslání na všechny e-maily z karet firem, patřících do přislušné skupiny.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení uživatele - nově zadanému uživateli je nyní automaticky přidělován klient, který je nastaven jako aktuálně zvolený.
 • Parametry - Nastavení klienta - Prodej - Zaokrouhlování DPH - výběr omezen pouze na variatnu Nezaokrouhlovat. Ostatní volby již nejsou aktivní.